Schroder Global Emerging Market Opp
Stopa zwrotu(1D)0,01% 
Stopa zwrotu(12M)6,03% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI Emerging Markets (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje i podobne papiery wartościowe spółek krajów rynków wschodzących na całym świecie. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących z całego świata. Fundusz może inwestować do 40% swoich aktywów w środki pieniężne i obligacje globalne w celu ochrony zysków, jeżeli zarządzający inwestycjami uzna, że rynki akcji mogą być szczególnie słabe. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować poniżej 20% swoich aktywów (według wartości netto) bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez obligacje partycypacyjne) w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i ShenzhenHong Kong Stock Connect oraz akcje notowane na rynkach Science Technology and Innovation (STAR Board) i ChiNext. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Załączniku I prospektu informacyjnego).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy