Schroder Global Emerging Market Opp
Stopa zwrotu(1D)-0,34% 
Stopa zwrotu(12M)5,01% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI Emerging Markets (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje i podobne papiery wartościowe spółek krajów rynków wschodzących na całym świecie. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących z całego świata. Fundusz może inwestować do 40% swoich aktywów w środki pieniężne i obligacje globalne w celu ochrony zysków, jeżeli zarządzający inwestycjami uzna, że rynki akcji mogą być szczególnie słabe. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować poniżej 20% swoich aktywów (według wartości netto) bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez obligacje partycypacyjne) w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i ShenzhenHong Kong Stock Connect oraz akcje notowane na rynkach Science Technology and Innovation (STAR Board) i ChiNext. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Załączniku I prospektu informacyjnego).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy