Schroder Global Emerging Market Opp
Stopa zwrotu(1D)0,91% 
Stopa zwrotu(12M)-25,48% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Cele Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI Emerging Markets (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje i podobne papiery wartościowe spółek krajów rynków wschodzących na całym świecie. Polityka inwestycyjna Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących z całego świata. Fundusz może inwestować do 40% swoich aktywów w środki pieniężne i obligacje globalne w celu ochrony zysków, jeżeli zarządzający inwestycjami uzna, że rynki akcji mogą być szczególnie słabe. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować poniżej 20% swoich aktywów (według wartości netto) bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez obligacje partycypacyjne) w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i ShenzhenHong Kong Stock Connect. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Załączniku I prospektu informacyjnego). Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu osiągania zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub skuteczniejszego zarządzania funduszem. Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks MSCI Emerging Markets (Net TR), w oparciu o kryteria oceny zarządzającego inwestycjami. Więcej informacji na temat procesu inwestycyjnego służącego do osiągnięcia tego celu można znaleźć w sekcji „Charakterystyka funduszu” prospektu. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej funduszu pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Wskaźnik referencyjny Wyniki funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest indeks MSCI Emerging Markets (Net TR). Oczekuje się, że spektrum inwestycji Funduszu będzie istotnie pokrywało się, bezpośrednio lub pośrednio, ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki Funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte docelowym wskaźnikiem referencyjnym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie będzie inwestować, a zatem stanowi odpowiednią docelową reprezentację zwrotu, który fundusz zamierza zapewnić. Wyniki tej klasy jednostki uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walucie klasy jednostki uczestnictwa. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy