Schroder Global Equity
Stopa zwrotu(1D)-0,20% 
Stopa zwrotu(12M)13,74% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek na całym świecie. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z całego świata. Zarządzający inwestycjami stara się identyfikować spółki, które w jego ocenie zanotują w przyszłości wzrost zysków powyżej poziomu oczekiwanego przez rynek, zazwyczaj w horyzoncie 3-5 lat (zjawisko nazywamy „pozytywną luką wzrostu"). Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Equity A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy