Schroder Global Equity
Stopa zwrotu(1D)0,72% 
Stopa zwrotu(12M)21,07% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek na całym świecie. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z całego świata. Zarządzający inwestycjami stara się identyfikować spółki, które w jego ocenie zanotują w przyszłości wzrost zysków powyżej poziomu oczekiwanego przez rynek, zazwyczaj w horyzoncie 3-5 lat (zjawisko nazywamy „pozytywną luką wzrostu"). Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Equity A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy