Schroder Euro Credit Conviction
Stopa zwrotu(1D)0,03% 
Stopa zwrotu(12M)12,09% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału i dochodów przekraczającego wartość iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w obligacje denominowane w euro emitowane przez spółki na całym świecie. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata. Fundusz może inwestować maksymalnie 30% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu); maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje rządowe (państwowe); maksymalnie 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Euro Credit Conviction A ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,00 %
Powrót do listy funduszy