Schroder Euro Credit Conviction
Stopa zwrotu(1D)0,22% 
Stopa zwrotu(12M)10,53% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału i dochodów przekraczającego wartość iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w obligacje denominowane w euro emitowane przez spółki na całym świecie. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata. Fundusz może inwestować maksymalnie 30% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (na bazie oceny agencji Standard & Poor's lub porównywalnej oceny innej agencji ratingowej w zakresie obligacji z określonym ratingiem i implikowanego ratingu Schroders w przypadku obligacji bez ratingu); maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje rządowe (państwowe); maksymalnie 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; maksymalnie 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Euro Credit Conviction A ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,00 %
Powrót do listy funduszy