Schroder Global Multi Credit
Stopa zwrotu(1D)0,27% 
Stopa zwrotu(12M)-12,65% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Cele Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość Bloomberg Barclays Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged po odjęciu opłat w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w obligacje. Polityka inwestycyjna Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym lub poniżej poziomu inwestycyjnego (wydanym przez agencję Standard & Poor's lub dowolnym innym równoważnym ratingu wydanym przez inne agencje ratingowe) emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (wydanym przez Standard & Poor lub dowolnym równoważnym ratingu wydanym przez inne agencje ratingowe dla obligacji posiadających rating oraz ratingu przyznanym przez Schroders dla obligacji nieposiadających ratingu); do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; do 30% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne (CoCo Bonds). Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie). Fundusz może także inwestować w instrumenty pochodne w celu uzyskania krótkiej i długiej ekspozycji na aktywa bazowe tych instrumentów pochodnych. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Wskaźnik referencyjny Wyniki funduszu należy oceniać w odniesieniu do docelowego wskaźnika referencyjnego, jakim jest przekroczenie indeksu Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B-, zabezpieczany względem zmian USD. Oczekuje się, że spektrum inwestycji funduszu będzie istotnie pokrywało się ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte indeksem benchmarkowym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Indeks to dostosowany do potrzeb wskaźnik referencyjny, który został wybrany, ponieważ doprecyzowuje spektrum inwestycji używany do porównania wyników. Jest to skoncentrowany fundusz kredytowy, dlatego indeks nie obejmuje obligacji skarbowych, które zwykle są uwzględniane w szerokich indeksach rynkowych. Wskaźnik referencyjny obejmuje obligacje korporacyjne o ratingu od A+ do B-, ponieważ zostały wykluczone również papiery wartościowe o ratingu AAA, AA oraz CCC i niższym. Indeks jest zabezpieczony, przy czym przy braku zabezpieczenia lokalne waluty są wykluczone. Wskaźnik(i) referencyjny(-e) nie uwzględnia(ją) cech środowiskowych i społecznych ani zrównoważonego celu (w stosownych przypadkach) Funduszu. Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla typów inwestycji, których Fundusz prawdopodobnie będzie dokonywał, a zatem stanowi właściwy cel w odniesieniu do zwrotu, który ma zapewniać Fundusz. Wyniki tej klasy jednostek uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walutowo klasie jednostek uczestnictwa. Inne informacje Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks Bloomberg Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ do B-, zabezpieczony do USD, w oparciu o system ratingowy zarządzającego inwestycjami. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej Funduszu, dostępnej pod www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Multi Credit A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,20 %
Powrót do listy funduszy