Schroder Sustainable Global Multi Credit
Stopa zwrotu(1D)0,14% 
Stopa zwrotu(12M)9,23% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość Bloomberg Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, które spełniają kryteria zarządzającego inwestycjami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym lub poniżej poziomu inwestycyjnego (wydanym przez agencję Standard & Poor's lub dowolnym innym równoważnym ratingu wydanym przez inne agencje ratingowe) emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Fundusz inwestuje w spółki, które dysponują dobrymi praktykami w zakresie zarządzania według kryteriów oceny zarządzającego inwestycjami. Zarządzający inwestycjami może również współpracować ze spółkami znajdującymi się w funduszu w celu wzmocnienia słabych punktów w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Więcej informacji na temat podejścia zarządzającego inwestycjami do zrównoważonego rozwoju oraz jego zaangażowania w działalność przedsiębiorstw jest dostępnych na stronie internetowej www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/ sustainability/disclosures. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (wydanym przez Standard & Poor lub dowolnym równoważnym ratingu wydanym przez inne agencje ratingowe dla obligacji posiadających rating oraz ratingu przyznanym przez Schroders dla obligacji nieposiadających ratingu); do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; do 30% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne (CoCo Bonds). Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,20 %
Powrót do listy funduszy