Schroder Global Multi Credit
Stopa zwrotu(1D)0,10% 
Stopa zwrotu(12M)5,46% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym lub poniżej poziomu inwestycyjnego (wydanym przez agencję Standard & Poor's lub dowolnym innym równoważnym ratingu wydanym przez inne agencje ratingowe) emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z rynków wschodzących

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Multi Credit A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,20 %
Powrót do listy funduszy