Schroder Sustainable Global Multi Credit
Stopa zwrotu(1D)0,16% 
Stopa zwrotu(12M)7,65% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość Bloomberg Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, które spełniają kryteria zarządzającego inwestycjami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym lub poniżej poziomu inwestycyjnego (wydanym przez agencję Standard & Poor's lub dowolnym innym równoważnym ratingu wydanym przez inne agencje ratingowe) emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Fundusz inwestuje w spółki, które dysponują dobrymi praktykami w zakresie zarządzania według kryteriów oceny zarządzającego inwestycjami. Zarządzający inwestycjami może również współpracować ze spółkami znajdującymi się w funduszu w celu wzmocnienia słabych punktów w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Więcej informacji na temat podejścia zarządzającego inwestycjami do zrównoważonego rozwoju oraz jego zaangażowania w działalność przedsiębiorstw jest dostępnych na stronie internetowej www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/ sustainability/disclosures. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego (wydanym przez Standard & Poor lub dowolnym równoważnym ratingu wydanym przez inne agencje ratingowe dla obligacji posiadających rating oraz ratingu przyznanym przez Schroders dla obligacji nieposiadających ratingu); do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką; do 30% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne (CoCo Bonds). Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,20 %
Powrót do listy funduszy