Schroder Global Target Return
Stopa zwrotu(1D)0,06% 
Stopa zwrotu(12M)10,60% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu dochodów i kapitału przekraczającego wartość ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% rocznie przed potrąceniem opłat w trzyletnich okresach kroczących poprzez inwestowanie w szerokie spektrum klas aktywów na całym świecie. Nie ma gwarancji, że cel zostanie osiągnięty, w związku z czym kapitał inwestora jest zagrożony. W celu uzyskania informacji na temat docelowego zwrotu po opłacie za każdą klasę jednostek uczestnictwa należy odwiedzić stronę internetową Schroder: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-withus/after-fees-performance-targets/ Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje w akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów takie jak zbywalne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne. Do 40% aktywów funduszu może być inwestowanych w otwartych funduszach inwestycyjnych. Jednakże w miarę rozwoju menedżer zakłada, że fundusz będzie inwestował mniej niż 10% aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne. Fundusz może inwestować w obligacje o ocenie wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego (według Standard & Poor lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji oceniającej wiarygodność kredytową).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Target Return A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz alternatywny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,25 %
Powrót do listy funduszy