Schroder Global Target Return
Stopa zwrotu(1D)0,12% 
Stopa zwrotu(12M)8,11% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu dochodów i kapitału przekraczającego wartość ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% rocznie przed potrąceniem opłat w trzyletnich okresach kroczących poprzez inwestowanie w szerokie spektrum klas aktywów na całym świecie. Nie ma gwarancji, że cel zostanie osiągnięty, w związku z czym kapitał inwestora jest zagrożony. W celu uzyskania informacji na temat docelowego zwrotu po opłacie za każdą klasę jednostek uczestnictwa należy odwiedzić stronę internetową Schroder: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-withus/after-fees-performance-targets/ Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje w akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów takie jak zbywalne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne. Do 40% aktywów funduszu może być inwestowanych w otwartych funduszach inwestycyjnych. Jednakże w miarę rozwoju menedżer zakłada, że fundusz będzie inwestował mniej niż 10% aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne. Fundusz może inwestować w obligacje o ocenie wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego (według Standard & Poor lub o dowolnym równorzędnym ratingu innej agencji oceniającej wiarygodność kredytową).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Target Return A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz alternatywny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,25 %
Powrót do listy funduszy