Fidelity America Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,04% 
Stopa zwrotu(12M)12,32% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz  inwestuje  co  najmniej  70%  (a zwykle 75%) swoich aktywów w akcje spółek, które są notowane na giełdzie, maja siedzibę lub prowadza przeważająca część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Fundusz może dodatkowo także   inwestować   w   instrumenty   rynku   pieniężnego.   Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe spółek  o  korzystnych  aspektach  z  zakresu  ochrony  środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds America Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy