Fidelity America Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,41% 
Stopa zwrotu(12M)5,31% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz  inwestuje  co  najmniej  70%  (a zwykle 75%) swoich aktywów w akcje spółek, które są notowane na giełdzie, maja siedzibę lub prowadza przeważająca część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Fundusz może dodatkowo także   inwestować   w   instrumenty   rynku   pieniężnego.   Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe spółek  o  korzystnych  aspektach  z  zakresu  ochrony  środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds America Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy