Fidelity US Dollar Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)0,55% 
Stopa zwrotu(12M)-7,88% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Ten fundusz jest zarządzany przez FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Celem funduszu jest zapewnienie stosunkowo wysokiego dochodu z możliwością osiągnięcia wzrostu kapitału. n Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w obligacje denominowane w dolarach amerykańskich. n Fundusz zainwestuje co najmniej 50% swoich aktywów netto w papiery wartościowe spółek o zrównoważonym charakterze. Fundusz promuje kwestie środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR. n Fundusz stosuje się do korporacyjnej listy wykluczeń (obejmującej amunicję kasetową i miny przeciwpiechotne), a także wyklucza emitentów, którzy nie prowadzą swojej działalności zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi. n Fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez rządy, spółki i inne instytucje. n Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów. n Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. n Inwestycje mogą być dokonywane w walutach innych niż waluta referencyjna funduszu. Ekspozycję na ryzyko kursowe można zabezpieczyć na przykład za pomocą kontraktów walutowych typu forward. Walutą referencyjną funduszu jest waluta używana do celów sprawozdawczości i może ona być inna niż waluta wartości nominalnej inwestycji. n Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym z wykorzystaniem metody „look-through’’ (opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko) w celu zabezpieczenia wpływu waluty bazowej względem waluty referencyjnej zabezpieczonych tytułów uczestnictwa, generując tym samym bazowe zwroty rynkowe. W celu zabezpieczenia zwrotów z wszelkich aktywnych pozycji walutowych w funduszu tego rodzaju wartości są zabezpieczane względem wagi waluty porównywalnego indeksu zamiast waluty nominalnej bazowych papierów wartościowych. n Fundusz jest aktywnie zarządzany. Przy wyborze inwestycji Funduszu i do celów monitorowania ryzyka Zarządzający Inwestycjami będzie uwzględniał ICE BofA Q4AR Custom Index Hedged to PLN („Indeks’’). Wyniki funduszu mogą być oceniane względem jego Indeksu. Monitorując ryzyko, Zarządzający Inwestycjami odnosi się do Indeksu w celu ustalenia wewnętrznych wytycznych. Wytyczne te uwzględniają ogólny poziom ekspozycji względem Indeksu i nie oznaczają, że fundusz będzie inwestować w składniki Indeksu. Jeżeli fundusz inwestuje w papiery wartościowe uwzględnione w Indeksie, jego alokacja w te papiery wartościowe będzie prawdopodobnie różnić się od alokacji Indeksu. Zarządzający Inwestycjami ma dużą swobodę w wyborze inwestycji w stosunku do Indeksu i może inwestować w emitentów, sektory, kraje i rodzaje papierów wartościowych nieuwzględnione w Indeksie, aby skorzystać z okazji inwestycyjnych. n Wyniki funduszu można porównać z Indeksem. n Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. n Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy