Fidelity US Dollar Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)0,36% 
Stopa zwrotu(12M)3,75% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% (a zwykle 75%) swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich. Ponadto fundusz może również inwestować dodatkowo w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe spółek o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy