Fidelity US Dollar Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)0,09% 
Stopa zwrotu(12M)3,71% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% (a zwykle 75%) swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich. Ponadto fundusz może również inwestować dodatkowo w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe spółek o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy