Fidelity EMEA Fund
Stopa zwrotu(1D)0,37% 
Stopa zwrotu(12M)-47,65% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Fundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału przy niskim oczekiwanym poziomie dochodu. n Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (włączając w to Rosję) oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także krajach, które są uznawane za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index. n Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów. n Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym z wykorzystaniem metody „look-through’’ (opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko) w celu zabezpieczenia wpływu waluty bazowej na poziomie papierów wartościowych względem waluty referencyjnej zabezpieczonych tytułów uczestnictwa, generując tym samym bazowe zwroty rynkowe. n Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. n Fundusz jest aktywnie zarządzany. Przy wyborze inwestycji funduszu i do celów monitorowania ryzyka Zarządzający Inwestycjami będzie odwoływał się do MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index (Net) Hedged to PLN („Indeks’’). Wyniki funduszu można oceniać na podstawie jego Indeksu. Zarządzający Inwestycjami ma szeroki zakres uznania w stosunku do Indeksu. Chociaż fundusz będzie utrzymywał aktywa stanowiące elementy składowe Indeksu, może również inwestować w spółki, kraje lub sektory nieuwzględnione w Indeksie i z innymi wagami niż Indeks, aby skorzystać z okazji inwestycyjnych. n Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. n Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Em. Europe, Middle E. & Africa Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy