Fidelity Euro. Dynamic Growth Fund
Stopa zwrotu(1D)0,73% 
Stopa zwrotu(12M)-9,54% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Fundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału przy niskim oczekiwanym poziomie dochodu. n Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Europie. n Fundusz zainwestuje co najmniej 50% swoich aktywów netto w papiery wartościowe spółek o zrównoważonym charakterze. Fundusz promuje kwestie środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR. n Fundusz stosuje się do korporacyjnej listy wykluczeń (obejmującej amunicję kasetową i miny przeciwpiechotne), a także wyklucza emitentów, którzy nie prowadzą swojej działalności zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi. n Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów. n Fundusz zazwyczaj koncentruje inwestycje na spółkach średniej wielkości o rynkowej kapitalizacji w zakresie od 1 do 10 miliardów euro. n Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym z wykorzystaniem metody „look-through’’ (opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko) w celu zabezpieczenia wpływu waluty bazowej na poziomie papierów wartościowych względem waluty referencyjnej zabezpieczonych tytułów uczestnictwa, generując tym samym bazowe zwroty rynkowe. n Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. n Fundusz jest aktywnie zarządzany i odwołuje się do MSCI Europe Index (Net) Hedged to PLN („Indeks’’), wyłącznie do celów porównawczych. n Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. n Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu. n Po 30 września 2021 r. fundusz ten nie będzie objęty planem PEA (Plan d’Epargne en Actions), który jest francuskim instrumentem chroniącym przed podatkiem.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy