Fidelity European High Yield Fund
Stopa zwrotu(1D)0,34% 
Stopa zwrotu(12M)13,19% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w wysokodochodowe dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego emitentów, którzy mają siedzibę lub prowadza przeważającą część swojej działalności w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej (włącznie z Rosją), w tym na rynkach wschodzących. Te papiery wartościowe będą narażone na wysokie ryzyko i nie będą musiały mieć minimalnego ratingu, chociaż w większości będą oceniane pod względem wiarygodności kredytowej przez uznana na świecie agencje ratingowa. Fundusz może również dodatkowo inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne: poniżej 30%, przy czym mniej niż 20% w obligacje warunkowo zamienne. Fundusz może inwestować w inne podporządkowane dłużne papiery wartościowe i akcje uprzywilejowane. Ekspozycja funduszu na zagrożone papiery wartościowe jest ograniczona do 10% jego aktywów

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds European High Yield Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy