Fidelity Emerging Asia Fund
Stopa zwrotu(1D)0,06% 
Stopa zwrotu(12M)-7,68% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Ten fundusz jest zarządzany przez FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Fundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału przy niskim oczekiwanym poziomie dochodu. n Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Azji. Kraje te są uznawane za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI Emerging Markets Asia Index. n Fundusz zainwestuje co najmniej 50% swoich aktywów netto w papiery wartościowe spółek o zrównoważonym charakterze. Fundusz promuje kwestie środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR. n Fundusz stosuje się do korporacyjnej listy wykluczeń (obejmującej amunicję kasetową i miny przeciwpiechotne), a także wyklucza emitentów, którzy nie prowadzą swojej działalności zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi. n Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów. n Fundusz będzie inwestować łącznie poniżej 30% środków bezpośrednio i/lub pośrednio w akcje typu A i B w spółkach z Chin kontynentalnych. n Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym z wykorzystaniem metody „look-through’’ (opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko) w celu zabezpieczenia wpływu waluty bazowej na poziomie papierów wartościowych względem waluty referencyjnej zabezpieczonych tytułów uczestnictwa, generując tym samym bazowe zwroty rynkowe. n Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. n Fundusz jest aktywnie zarządzany. Przy wyborze inwestycji funduszu i do celów monitorowania ryzyka Zarządzający Inwestycjami będzie odwoływał się do MSCI Emerging Asia Composite Index (Net) Hedged to PLN („Indeks’’). Wyniki funduszu można oceniać na podstawie jego Indeksu. Zarządzający Inwestycjami ma szeroki zakres uznania w stosunku do Indeksu. Chociaż fundusz będzie utrzymywał aktywa stanowiące elementy składowe Indeksu, może również inwestować w spółki, kraje lub sektory nieuwzględnione w Indeksie i z innymi wagami niż Indeks, aby skorzystać z okazji inwestycyjnych. n Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. n Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy