Fidelity Global Multi Asset Income
Stopa zwrotu(1D)0,09% 
Stopa zwrotu(12M)-12,52% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału i dochodu w średnim oraz długim terminie. n Fundusz będzie inwestować na wielu rynkach na całym świecie, które umożliwiają ekspozycję na obligacje na poziomie inwestycyjnym, wysokodochodowe obligacje rynków wschodzących oraz akcje spółek. n Fundusz zainwestuje co najmniej 50% swoich aktywów netto w papiery wartościowe spółek o zrównoważonym charakterze. Fundusz promuje kwestie środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR. n Fundusz stosuje się do korporacyjnej listy wykluczeń (obejmującej amunicję kasetową i miny przeciwpiechotne), a także wyklucza emitentów, którzy nie prowadzą swojej działalności zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi. n Fundusz inwestuje mniej niż 30% swoich wszystkich aktywów netto w obligacje hybrydowe i warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos), przy czym mniej niż 20% wszystkich aktywów netto w warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos). n Fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez rządy, spółki i inne instytucje. n Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów. n W związku z tym, że fundusz może dokonywać inwestycji na całym świecie, może prowadzić działalność na rynkach wschodzących. n Fundusz może również inwestować do 50% środków w globalne obligacje rządowe. Dopuszczalna może być także ekspozycja na poziomie poniżej 30% środków na papiery wartościowe na rynku infrastruktury oraz zamknięte fundusze inwestycyjne aktywne na rynku nieruchomości (REITS). n W normalnych warunkach rynkowych fundusz może inwestować do 100% środków w globalne obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym, 50% w obligacje rynków wschodzących, 50% w akcje spółek na całym świecie oraz 60% w globalne obligacje wysokodochodowe. n Przy niekorzystnych warunkach rynkowych fundusz może przechowywać do 25% swoich aktywów w gotówce lub instrumentach rynku pieniężnego (depozyty gotówkowe i krótkoterminowe, lokaty terminowe i weksle, fundusze rynku pieniężnego). n Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. n Waluta referencyjna funduszu jest zabezpieczana względem waluty referencyjnej typu tytułów uczestnictwa. Zastosowanie zabezpieczenia skutkuje przełożeniem (lub „replikacją’’) zwrotów wyrażonych w walucie referencyjnej funduszy na zwroty wyrażone w walucie referencyjnej typu tytułów uczestnictwa. n Fundusz jest aktywnie zarządzany bez odniesienia do indeksu. n Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. n Źródło dochodu funduszu będzie pochodzić głównie z wypłat dywidend z akcji spółek i wypłat kuponów z obligacji. n Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz alternatywny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy