Fidelity Global Multi Asset Income
Stopa zwrotu(1D)0,08% 
Stopa zwrotu(12M)5,43% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w szereg klas aktywów, takich jak dłużne papiery wartościowe, akcje, nieruchomości, infrastruktura, na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym: do 100%; obligacje sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego: do 60%; obligacje z rynków wschodzących: do 50%; akcje: do 50%; obligacje skarbowe: do 50%; chińskie akcje typu A i B oraz notowane obligacje spółek z Chin kontynentalnych (bezpośrednio i/lub pośrednio): poniżej 20% (łącznie); kwalifikujące się fundusze REIT i papiery wartościowe sektora infrastruktury: poniżej 30% (w każdej klasie aktywów); instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne: poniżej 30%, przy czym mniej niż 20% w obligacje warunkowo zamienne instrumenty rynku pieniężnego: do 25%. Fundusz może również inwestować w inne podporządkowane dłużne papiery wartościowe i akcje uprzywilejowane. Ekspozycja funduszu na zagrożone papiery wartościowe jest ograniczona do 10% jego aktywów.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz alternatywny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy