Fidelity Global Multi Asset Income
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)4,67% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w szereg klas aktywów, takich jak dłużne papiery wartościowe, akcje, nieruchomości, infrastruktura, na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym: do 100%; obligacje sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego: do 60%; obligacje z rynków wschodzących: do 50%; akcje: do 50%; obligacje skarbowe: do 50%; chińskie akcje typu A i B oraz notowane obligacje spółek z Chin kontynentalnych (bezpośrednio i/lub pośrednio): poniżej 20% (łącznie); kwalifikujące się fundusze REIT i papiery wartościowe sektora infrastruktury: poniżej 30% (w każdej klasie aktywów); instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne: poniżej 30%, przy czym mniej niż 20% w obligacje warunkowo zamienne instrumenty rynku pieniężnego: do 25%. Fundusz może również inwestować w inne podporządkowane dłużne papiery wartościowe i akcje uprzywilejowane. Ekspozycja funduszu na zagrożone papiery wartościowe jest ograniczona do 10% jego aktywów.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz alternatywny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy