Fidelity Sus. Strategic Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)7,73% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, które mogą obejmować rządowe dłużne papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe powiązane z inflacja, korporacyjne dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym i poniżej poziomu inwestycyjnego oraz instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycji tych można dokonywać na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz do 30% w papiery wartościowe spółek, których aspekty ESG ulegają poprawie. Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: notowane obligacje spółek z Chin kontynentalnych (bezpośrednio i/lub pośrednio): poniżej 30% (łącznie); instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne: poniżej 30%, przy czym mniej niż 20% w obligacje warunkowo zamienne. Ekspozycja funduszu na zagrożone papiery wartościowe jest ograniczona do 10% jego aktywów.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy