Fidelity Sus. Strategic Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)0,40% 
Stopa zwrotu(12M)-7,28% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Celem funduszu jest maksymalizacja zwrotu z inwestycji przez osiągnięcie wzrostu kapitału i dochodu. n Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w szeroki wachlarz obligacji emitentów z całego świata. n Fundusz przyjmuje strategię aktywnej alokacji aktywów, co może obejmować inwestycje w instrumenty wysokodochodowe. n Fundusz stosuje strategię Sustainable Focused, zgodnie z którą co najmniej 70% środków będzie inwestowanych w akcje spółek uznawanych za spółki o zrównoważonym charakterze. Fundusz promuje kwestie środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR. n Fundusz będzie na bieżąco uwzględniał szeroki zakres kwestii środowiskowych i społecznych, takich jak ograniczanie zmian klimatu i przystosowywanie się do nich, gospodarka wodna i odpadami, bioróżnorodność, bezpieczeństwo produktów, łańcuch dostaw, zdrowie i bezpieczeństwo oraz prawa człowieka Fundusz ma na celu promowanie tych kwestii, stosując się do ram Fidelity w zakresie grupy zrównoważonej. n Fundusz wykorzystuje oparte na zasadach ramy wykluczenia, które obejmują bazującą na normach oraz negatywną ocenę sektorów, spółek i praktyk na podstawie określonych kryteriów ESG ustalanych przez Zarządzającego Inwestycjami. n Fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez rządy, spółki i inne instytucje. n Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów. n Fundusz będzie inwestować mniej niż 30% środków w obligacje hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne, przy czym mniej niż 20% środków będzie inwestowanych w obligacje warunkowo zamienne. n Fundusz będzie inwestować łącznie poniżej 30% środków bezpośrednio i/lub pośrednio w papiery wartościowe o stałym dochodzie spółek z Chin kontynentalnych. n Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych lub złożonych instrumentów pochodnych na potrzeby realizacji swoich celów inwestycyjnych zgodnie z profilem ryzyka funduszu. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, m.in. kontrakty terminowe typu futures, kontrakty forwards, opcje i swapy, aby uzyskać pośrednią ekspozycję na główne wymienione wyżej typy aktywów w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu zgodnie z profilem ryzyka funduszu bądź w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu. n Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko strat mogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym z wykorzystaniem metody „look-through’’ (opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko) w celu zabezpieczenia wpływu waluty bazowej na poziomie papierów wartościowych względem waluty referencyjnej zabezpieczonych tytułów uczestnictwa, generując tym samym bazowe zwroty rynkowe. n Aktywne długie i krótkie pozycje walutowe mogą nie być powiązane z pozycjami w bazowych papierach wartościowych utrzymywanymi przez fundusz. n Fundusz jest aktywnie zarządzany i odwołuje się do ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to PLN („Indeks’’), wyłącznie do celów porównawczych. n Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. n Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy