Fidelity Sus. Strategic Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)0,39% 
Stopa zwrotu(12M)6,40% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, które mogą obejmować rządowe dłużne papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe powiązane z inflacja, korporacyjne dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym i poniżej poziomu inwestycyjnego oraz instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycji tych można dokonywać na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz do 30% w papiery wartościowe spółek, których aspekty ESG ulegają poprawie. Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: notowane obligacje spółek z Chin kontynentalnych (bezpośrednio i/lub pośrednio): poniżej 30% (łącznie); instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne: poniżej 30%, przy czym mniej niż 20% w obligacje warunkowo zamienne. Ekspozycja funduszu na zagrożone papiery wartościowe jest ograniczona do 10% jego aktywów.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy