Fidelity Sus. Water & Waste Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,10% 
Stopa zwrotu(12M)8,57% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek na całym świecie, które prowadza działalność w dziedzinie projektowania, wytwarzania lub sprzedaży produktów i usług związanych z gospodarka wodna i gospodarka odpadami. Sektor gospodarki wodnej obejmuje między innymi przedsiębiorstwa zajmujące się produkcja, uzdatnianiem, odsalaniem, dostawa, butelkowaniem, transportem i przesyłaniem wody. Sektor gospodarowania odpadami obejmuje między innymi przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; w tym recyklingu, spalania, fermentacji beztlenowej odpadów spożywczych (procesów biologicznych) oraz składowania odpadów resztkowych. Sektor ten obejmuje również przedsiębiorstwa specjalizujące się w oczyszczaniu wody ściekowej, ścieków, odpadów stałych, płynnych i chemicznych oraz w świadczeniu wszelkich usług konsultingowych lub inżynieryjnych związanych z ta działalnością. Inwestycji tych można dokonywać na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz do 30% w papiery wartościowe emitentów, których aspekty ESG ulegają poprawie. Fundusz może inwestować poniżej 30% swoich aktywów (bezpośrednio i/lub pośrednio) w chińskie akcje typu A i B (łącznie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy