AB SICAV I - Euro High Yield
Stopa zwrotu(1D)0,02% 
Stopa zwrotu(12M)-9,19% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do zwiększenia wartości inwestycji w czasie poprzez całkowity zwrot z inwestycji, łącząc dochód i wzrost kapitału. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach rynkowych Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe i co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe o poniżej ratingu inwestycyjnego lub bez ratingu. Te papiery wartościowe mogą pochodzić od emitentów z dowolnego miejsca na świecie, w tym z krajów z rynków wschodzących. Fundusz może inwestować lub mieć ekspozycję do: (i) 20% w państwowych papierach dłużnych na rynkach wschodzących oraz (ii) 20% w produktach strukturyzowanych, takich jak papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. W normalnych warunkach rynkowych co najmniej 85% ekspozycji funduszu będzie dotyczyło EUR, GBP, CHF, SEK, DKK i NOK. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia (redukcji ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz w innych celach inwestycyjnych.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,20 %
Powrót do listy funduszy