AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield
Stopa zwrotu(1D)0,05% 
Stopa zwrotu(12M)13,34% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, wliczając w to dług państwowy, emitentów, którzy zdaniem Managera inwestycji są pozytywnie nastawieni do zrównoważonych tematów inwestycyjnych oraz co najmniej 70% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej klasy inwestycyjnej. Te papiery wartościowe pochodzą od emitentów zorganizowanych, prowadzących znaczącą działalność gospodarczą w Europie lub będących pod wpływem wydarzeń danego kraju. Te papiery wartościowe mogą pochodzić od emitentów z dowolnego miejsca na świecie, w tym z krajów rynków wschodzących. Portfel może inwestować / być narażone na ekspozycję do (i) 20% (państwowe papiery dłużne rynków wschodzących) (ii) 20% (produkty strukturyzowane, takie jak papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i hipoteką) oraz (iii) 10% (warunkowe obligacje zamienne, CoCos). Ekspozycja Portfela na struktury obligacji ESG wynosi co najmniej 15%. Ekspozycja Portfel na EUR wynosi co najmniej 90%.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,20 %
Powrót do listy funduszy