AB SICAV I - Select Absolute Alpha
Stopa zwrotu(1D)0,04% 
Stopa zwrotu(12M)14,89% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych subfundusz zazwyczaj inwestuje w udziałowe papiery wartościowe. Subfundusz inwestuje głównie w spółki o średniej i dużej kapitalizacji notowane w Stanach Zjednoczonych. Subfundusz dąży do zminimalizowania zmienności zysków poprzez dywersyfikację między branżami oraz zarządzanie swoimi długimi i syntetycznymi krótkimi pozycjami. Długa ekspozycja netto subfunduszu wynosi zwykle od 30% do 70% aktywów i przez cały czas pozostaje dodatnia, chociaż manager inwestycji może ją zmniejszyć w okresach wyjątkowo wysokiego ryzyka rynkowego.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,80 %
Powrót do listy funduszy