AB SICAV I - Select Absolute Alpha
Stopa zwrotu(1D)0,25% 
Stopa zwrotu(12M)6,40% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel zazwyczaj inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe. Portfel inwestuje głównie w spółki o średniej i dużej kapitalizacji będące przedmiotem obrotu na terenie USA. Portfel dąży do minimalizacji zmienności stóp zwrotu poprzez dywersyfikację pomiędzy branżami oraz poprzez zarządzanie długimi i syntetycznymi pozycjami krótkimi. Długa ekspozycja netto Portfela wynosi zazwyczaj od 30% do 70% aktywów Portfela i pozostaje dodatnia przez cały czas, chociaż Manager inwestycji może ją zmniejszyć w okresach wyjątkowo wysokiego ryzyka rynkowego. Portfel może być narażone na ryzyko związane z dowolną walutą.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,80 %
Powrót do listy funduszy