AB SICAV I - Select Absolute Alpha
Stopa zwrotu(1D)0,23% 
Stopa zwrotu(12M)-1,60% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do zwiększenia wartości inwestycji w czasie poprzez wzrost kapitału. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach rynkowych Fundusz zazwyczaj inwestuje w udziałowe papiery wartościowe. Fundusz inwestuje głównie w spółki o średniej i dużej kapitalizacji, notowane w Stanach Zjednoczonych. Fundusz dąży do zminimalizowania zmienności zysków poprzez dywersyfikację między branżami oraz zarządzanie swoimi długimi i syntetycznymi krótkimi pozycjami. Długa ekspozycja netto funduszu wynosi zwykle od 30% do 70% aktywów funduszu i przez cały czas pozostaje dodatnia, chociaż Menedżer Inwestycji może ją zmniejszyć w okresach wyjątkowo wysokiego ryzyka rynkowego. Manager Inwestycji wykorzystuje analizę fundamentalną firmy do zajmowania długich i krótkich pozycji na papierach wartościowych o odpowiednio dodatnim lub ujemnym potencjale wzrostu oraz do poszukiwania zwrotów skorygowanych o ryzyko. Fundusz może mieć ekspozycję na dowolną walutę. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne do hedgingu (ograniczania ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem i innych celów inwestycyjnych (w tym do zajmowania syntetycznych pozycji krótkich).

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,80 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy