AB FCP I - American Income
Stopa zwrotu(1D)-0,12% 
Stopa zwrotu(12M)6,02% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

\W normalnych warunkach Portfel inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu (czyli poniżej klasy inwestycyjnej) emitentów rządowych i korporacyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Niezależnie od powyższego, w pewnych warunkach rynkowych Portfel może zainwestować ponad 50% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe o niższym ratingu (czyli poniżej klasy inwestycyjnej), a zatem bardziej ryzykowne. Do 35% łącznych aktywów Portfela może być inwestowane w papiery wartościowe emitentów mających siedzibę poza terytorium USA, w tym w krajach rynków wschodzących. Manager inwestycji zmienia kombinację papierów wartościowych o dłuższym i krótszym terminie zapadalności, aby odzwierciedlić swój pogląd na trendy w zakresie stóp procentowych 

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - American Income Portfolio - A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,10 %
Powrót do listy funduszy