AB FCP I - American Income
Stopa zwrotu(1D)0,21% 
Stopa zwrotu(12M)-8,19% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji poprzez uzyskiwanie dochodów oraz zwiększenie w długim okresie wartości inwestycji dla inwestorów. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w posiadające wyższą ocenę wiarygodności (rating) (Ocenę Inwestycyjną) papiery dłużne amerykańskich emitentów rządowych i korporacyjnych. Niezależnie od powyższego, w pewnych warunkach rynkowych Fundusz może inwestować ponad 50% aktywów w posiadające niższą ocenę wiarygodności (rating) (poniżej Oceny Inwestycyjnej), a zatem bardziej ryzykowne papiery dłużne. Maksymalnie 35% wszystkich aktywów Funduszu może być inwestowane w papiery wartościowe emitentów spoza Stanów Zjednoczonych, w tym z krajów rynków wschodzących. Zarządzający inwestycjami różnicuje skład długoterminowych i krótkoterminowych papierów wartościowych tak, by odzwierciedlały trendy związane ze stopami procentowymi. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych (i) w celu uzyskania dodatkowej ekspozycji, (ii) do efektywnego zarządzania portfelem i (iii) w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - American Income Portfolio - A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,10 %
Powrót do listy funduszy