AB FCP I - European Income
Stopa zwrotu(1D)-0,09% 
Stopa zwrotu(12M)10,32% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych okolicznościach Portfel inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe europejskich spółek i rządów, denominowane w europejskich walutach. Zazwyczaj do 35% łącznych aktywów Portfela może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe o niższym ratingu (czyli poniżej klasy inwestycyjnej), a zatem bardziej ryzykowne. Portfel może inwestować do 25% swoich aktywów netto w krajach rynków wschodzących

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - European Income Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,10 %
Powrót do listy funduszy