AB FCP I - European Income
Stopa zwrotu(1D)0,03% 
Stopa zwrotu(12M)-7,20% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji poprzez uzyskiwanie dochodów oraz zwiększenie w długim okresie wartości inwestycji dla inwestorów. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach Fundusz inwestuje głównie w papiery dłużne spółek i rządów europejskich, denominowane w walutach europejskich. Zwykle maksymalnie 35% wszystkich aktywów Funduszu może być inwestowane w posiadające niższą ocenę wiarygodności (rating) (poniżej Oceny Inwestycyjnej), a zatem bardziej ryzykowne papiery dłużne. Fundusz może inwestować maksymalnie 25% swoich aktywów netto w krajach rynków wschodzących. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych (i) do efektywnego zarządzania portfelem i (ii) w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - European Income Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,10 %
Powrót do listy funduszy