AB FCP I - China Low Volatility Eq.
Stopa zwrotu(1D)-1,16% 
Stopa zwrotu(12M)-26,65% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do zwiększenia wartości inwestycji w długim okresie. Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą istotną działalność w regionie Chin. Fundusz może inwestować w kapitałowe papiery wartościowe jakiejkolwiek spółki lub branży w regionie Chin wykazującej potencjał aprecjacji kapitału. Dodatkowo Fundusz może inwestować w krajowe chińskie papiery wartościowe, które są przedmiotem obrotu na rynkach kapitałowych akcji klasy A w Chinach. Podmiot zarządzający inwestycjami będzie starał się realizować długoterminowy wzrost kapitału przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczenia przed spadkiem kursu i ograniczeniu zmienności w odniesieniu do MSCI China Index USD. AllianceBernstein Hong Kong Limited uzyskała udziały w programie Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII), dzięki czemu Fundusz może dokonywać bezpośrednich inwestycji w chińskie kapitałowe papiery wartościowe. Fundusz może również inwestować w akcje klasy A w Chinach poprzez kanał inwestycyjny Hong Kong Stock Connect, który zapewnia połączenie z krajowymi rynkami chińskimi. Fundusz może używać instrumentów pochodnych (i), aby sprawnie zarządzać portfelem oraz (ii) dążyć do ograniczenia potencjalnego ryzyka.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - China Low Volatility Equity Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy