AB FCP I - Emerging Markets Debt
Stopa zwrotu(1D)0,02% 
Stopa zwrotu(12M)8,02% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach Portfel inwestuje głównie w denominowane w dolarach amerykańskich („USD”) dłużne papiery wartościowe rządów lub organizacji rozwoju gospodarczego w krajach rynków wschodzących. Portfel może inwestować zarówno w dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu (poziom ryzyka inwestycyjnego), jak i o niższym ratingu (poniżej poziomu ryzyka inwestycyjnego), a zatem charakteryzujące się większym ryzykiem inwestycyjnym. Co najmniej 75% aktywów netto Portfela będzie poddane denominacji lub zabezpieczeniu w USD. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,10 %
Powrót do listy funduszy