AB FCP I - Emerging Markets Debt
Stopa zwrotu(1D)-0,31% 
Stopa zwrotu(12M)-18,88% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, zarówno dzięki uzyskiwaniu wysokiego dochodu, jak i poprzez wzrost wartości inwestycji w długim okresie. Polityka inwestycyjna W warunkach normalnych Fundusz inwestuje głównie w denominowane w dolarach amerykańskich (USD) dłużne papiery wartościowe rządów lub organizacji na rzecz rozwoju gospodarczego w krajach rynków wschodzących. Fundusz może inwestować zarówno w dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu (na poziomie inwestycyjnym), jak i o niższym ratingu (poniżej poziomu inwestycyjnego), a zatem charakteryzujące się większym ryzykiem inwestycyjnym. Przynajmniej 75% aktywów netto Funduszu zostanie zdenominowanych lub zabezpieczonych w walucie USD. Fundusz może wykorzystywać w istotnym zakresie instrumenty pochodne (i) w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz (ii) w ramach dążenia do ograniczenia potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,10 %
Powrót do listy funduszy