AB FCP I - Emerging Markets Growth
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)-21,55% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do zwiększenia wartości inwestycji w długim okresie. Polityka inwestycyjna W warunkach normalnych Fundusz inwestuje głównie w udziałowe papiery wartościowe emitentów z siedzibą w krajach rynków wschodzących. Fundusz ma na celu inwestowanie w papiery wartościowe o potencjale osiągnięcia ponadprzeciętnego wzrostu wyniku finansowego. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne (i) w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz (ii) w ramach dążenia do ograniczenia potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,70 %
Powrót do listy funduszy