AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt
Stopa zwrotu(1D)0,17% 
Stopa zwrotu(12M)-0,95% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe emitentów zorganizowanych lub prowadzących znaczną część działalności w krajach z rynków wschodzących lub denominowanych w walutach rynków wschodzących. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym i poniżej ratingu inwestycyjnego. Fundusz może inwestować lub mieć ekspozycję do 20% w produkty strukturyzowane, takie jak papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub zabezpieczone hipotekami. Manager Inwestycji stosuje zdyscyplinowany proces integrujący analizę fundamentalną i ilościową w celu zidentyfikowania możliwości o wysokim prawdopodobieństwie zysku, jednocześnie aktywnie zarządzając czasem trwania (duracją) i pozycjonowaniem na krzywej dochodowości. Ekspozycja funduszu na waluty rynków wschodzących wynosi co najmniej 80%. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia (redukcji ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz w innych celach inwestycyjnych

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,30 %
Powrót do listy funduszy