AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt
Stopa zwrotu(1D)-0,07% 
Stopa zwrotu(12M)-0,48% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe emitentów, którzy są zorganizowani lub prowadzą znaczącą działalność gospodarczą w krajach rynków wschodzących, lub które są denominowane w walucie rynków wschodzących. Portfel może inwestować zarówno w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, jak i o ratingu poniżej inwestycyjnego. Portfel może wykorzystywać wszystkie rynki obligacji, na których te papiery dłużne są przedmiotem obrotu, włączając w to Bond Connect. Portfel może inwestować lub być narażony do 20% w produkty strukturyzowane, takie jak papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,30 %
Powrót do listy funduszy