AB SICAV I - Eurozone Equity
Stopa zwrotu(1D)0,37% 
Stopa zwrotu(12M)-8,39% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do zwiększenia wartości inwestycji w czasie poprzez wzrost kapitału. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach rynkowych Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% i nie mniej niż dwie trzecie swoich aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek, które są zorganizowane lub prowadzą znaczną część działalności w strefie euro. Spółki te mogą mieć dowolną kapitalizację rynkową i działać w dowolnej branży. Manager Inwestycji stara się wybierać papiery wartościowe, które jego zdaniem są niedoszacowane i oferują atrakcyjne zyski dla Akcjonariuszy. Fundusz może mieć ekspozycję na dowolną walutę. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia (redukcji ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz w innych celach inwestycyjnych.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,55 %
Powrót do listy funduszy