AB SICAV I - Global Income
Stopa zwrotu(1D)-0,57% 
Stopa zwrotu(12M)3,48% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel zazwyczaj inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitentów z dowolnego miejsca na świecie, w tym z krajów rynków wschodzących. Te dłużne papiery wartościowe mogą być poniżej klasy inwestycyjnej lub poza rankingiem. Portfel może wykorzystywać wszystkie rynki obligacji, na których te papiery dłużne są przedmiotem obrotu, włączając w to Bond Connect. Portfel może inwestować / być narażony do (i) 50% (dłużne papiery wartościowe o ratingu poniżej klasy inwestycyjnej) oraz (ii) 75% (produkty strukturyzowane, takie jak papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i hipoteką). 

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Global Income Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,10 %
Powrót do listy funduszy