AB SICAV I - Global Income
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)4,41% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Fundusz zazwyczaj inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitentów z całego świata, w tym z krajów z rynków wschodzących. Te dłużne papiery wartościowe mogą mieć rating poniżej ratingu inwestycynego lub nie mieć ratingu. Fundusz może inwestować lub mieć ekspozycję do (i) 50% w dłużne papiery wartościowe o ratingu niższym niż inwestycyjny oraz (ii) 75% w produkty strukturyzowane, takie jak papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. Manager Inwestycji stosuje zdyscyplinowany proces integrujący analizę fundamentalną i ilościową w celu zidentyfikowania możliwości o wysokim prawdopodobieństwie zysku, jednocześnie aktywnie zarządzając czasem trwania (duracją) i pozycjonowaniem na krzywej dochodowości. Ekspozycja Funduszu na USD wynosi co najmniej 75%. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia (redukcji ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz w innych celach inwestycyjnych

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Global Income Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,10 %
Powrót do listy funduszy