AB SICAV I - Global Income
Stopa zwrotu(1D)0,01% 
Stopa zwrotu(12M)-9,70% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do zwiększenia wartości inwestycji w czasie przez uzyskiwanie dochodów, jednocześnie dążąc do zachowania kapitału. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach rynkowych Fundusz zazwyczaj inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitentów z całego świata, w tym z krajów z rynków wschodzących. Te dłużne papiery wartościowe mogą mieć niższy rating inwestycyjny lub w ogóle go nie mieć. Fundusz może działać na wszystkich rynkach obligacji, na których te dłużne papiery wartościowe są przedmiotem obrotu, w tym Bond Connect. Fundusz może inwestować lub mieć ekspozycję do (i) 50% w dłużne papiery wartościowe o ratingu niższym niż inwestycyjny oraz (ii) 75% w produkty strukturyzowane, takie jak papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami. Menedżer Inwestycyjny stosuje zdyscyplinowany proces integrujący badania fundamentalne i ilościowe w celu zidentyfikowania możliwości o dużym prawdopodobieństwie zysku, jednocześnie aktywnie zarządzając czasem trwania i pozycjonowaniem krzywej dochodowości. Ekspozycja Funduszu na USD wynosi co najmniej 75%. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia (redukcji ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz w innych celach inwestycyjnych.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Global Income Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,10 %
Powrót do listy funduszy