AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity
Stopa zwrotu(1D)0,20% 
Stopa zwrotu(12M)3,91% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz stara się zwiększać wartość inwestycji w czasie poprzez połączenie dochodu i wzrostu kapitału (całkowity zwrot), jednocześnie dążąc do utrzymania ekspozycji netto na światowych rynkach akcji (beta) na poziomie bliskim zeru. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach rynkowych Fundusz zazwyczaj inwestuje w udziałowe papiery wartościowe spółek, które są zorganizowane, prowadzą znaczną część działalności lub są pod wpływem sytuacji w krajach rozwiniętych i na rynkach wschodzących. Spółki te mogą mieć dowolną kapitalizację rynkową i działać w dowolnej branży. Manager Inwestycji stara się (i) wybierać papiery wartościowe, które jego zdaniem są wysokiej jakości, charakteryzują się niską zmiennością i rozsądną wyceną oraz oferują atrakcyjne zwroty dla akcjonariuszy oraz (ii) ograniczać większość skutków ogólnych ruchów na rynku akcji (beta), stosując instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ekspozycji funduszu na MSCI World Unhedged Index. Fundusz może mieć ekspozycję na dowolną walutę. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia (redukcji ryzyka) i efektywnego zarządzania portfelem.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio A PLN
Kategoria funduszu fundusz alternatywny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy