Fidelity Asian Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)0,07% 
Stopa zwrotu(12M)3,67% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym emitentów, którzy prowadza przeważającą część swojej działalności w regionie Azji, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może również inwestować dodatkowo w instrumenty rynku pieniężnego. Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne: poniżej 30%, przy czym mniej niż 20% w obligacje warunkowo zamienne. Fundusz może również inwestować w inne podporządkowane dłużne papiery wartościowe i akcje uprzywilejowane. Ekspozycja funduszu na zagrożone papiery wartościowe jest ograniczona do 10% jego aktywów.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Asian Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy