Fidelity Asian Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)0,51% 
Stopa zwrotu(12M)7,15% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym emitentów, którzy prowadza przeważającą część swojej działalności w regionie Azji, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może również inwestować dodatkowo w instrumenty rynku pieniężnego. Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zamienne: poniżej 30%, przy czym mniej niż 20% w obligacje warunkowo zamienne. Fundusz może również inwestować w inne podporządkowane dłużne papiery wartościowe i akcje uprzywilejowane. Ekspozycja funduszu na zagrożone papiery wartościowe jest ograniczona do 10% jego aktywów.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Asian Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy