Fidelity Asian Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)0,63% 
Stopa zwrotu(12M)-10,20% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Profil ryzyka i zysku Kluczowe informacje dla inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Fidelity Funds - Asian Bond Fund subfundusz spółki Fidelity Funds A-ACC-PLN (hedged) (ISIN: LU2268342495) Ten fundusz jest zarządzany przez FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Celem funduszu jest zapewnienie dochodu i wzrostu kapitału. n Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w sklasyfikowane na poziome inwestycyjnym obligacje emitentów, którzy główną część swojej działalności prowadzą w Azji. n Ten region obejmuje kraje zaliczane do rynków wschodzących. n Fundusz inwestuje mniej niż 30% swoich wszystkich aktywów netto w obligacje hybrydowe i warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos), przy czym mniej niż 20% wszystkich aktywów netto w warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos). n Fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez rządy, spółki i inne instytucje. n Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów. n Ekspozycja funduszu na Zagrożone papiery wartościowe będzie ograniczona do 10% aktywów funduszu. n Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. n Inwestycje mogą być dokonywane w walutach innych niż waluta referencyjna funduszu. Ekspozycję na ryzyko kursowe można zabezpieczyć na przykład za pomocą kontraktów walutowych typu forward. Walutą referencyjną funduszu jest waluta używana do celów sprawozdawczości i może ona być inna niż waluta wartości nominalnej inwestycji. n Fundusz jest aktywnie zarządzany. Przy wyborze inwestycji funduszu i do celów monitorowania ryzyka Zarządzający Inwestycjami będzie odwoływał się do ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index hedged to PLN („Indeks’’). Wyniki funduszu mogą być oceniane względem jego Indeksu. Zarządzający Inwestycjami ma szeroki zakres uznania w stosunku do Indeksu. Chociaż fundusz będzie utrzymywał aktywa stanowiące elementy składowe Indeksu, może również inwestować w emitentów, sektory, kraje i rodzaje papierów wartościowych nieuwzględnione w Indeksie i z innymi wagami niż Indeks, aby skorzystać z okazji inwestycyjnych. n Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. n Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Asian Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy