Fidelity Sus. Fut. Connectiv. Fund
Stopa zwrotu(1D)0,97% 
Stopa zwrotu(12M)-22,70% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Fundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału przy niskim oczekiwanym poziomie dochodu. n Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% w akcje spółek z całego świata. Inwestycje będą związane z rynkiem przyszłej łączności (czynniki umożliwiające, sieci i beneficjenci łączności nowej generacji). Będą one dotyczyć między innymi spółek prowadzących działalność w zakresie wdrażania sieci komórkowych, sieci przewodowych, infrastruktury internetowej, mediów społecznościowych, produkcji treści online, przesyłania strumieniowego, handlu elektronicznego i Internetu rzeczy. n Fundusz będzie na bieżąco uwzględniał szeroki zakres kwestii środowiskowych i społecznych, takich jak ograniczanie zmian klimatu i przystosowywanie się do nich, gospodarka wodna i odpadami, bioróżnorodność, bezpieczeństwo produktów, łańcuch dostaw, zdrowie i bezpieczeństwo oraz prawa człowieka Fundusz ma na celu promowanie tych kwestii, stosując się do ram Fidelity w zakresie grupy zrównoważonej. n Fundusz wykorzystuje oparte na zasadach ramy wykluczenia, które obejmują bazującą na normach oraz negatywną ocenę sektorów, spółek i praktyk na podstawie określonych kryteriów ESG ustalanych przez Zarządzającego Inwestycjami. n Fundusz przyjmuje strategię tematyczną w zakresie zrównoważonego rozwoju, w ramach której 70% aktywów będzie inwestowane w papiery wartościowe o zrównoważonych cechach. Fundusz promuje kwestie środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR. n Fundusz ocenia zrównoważony charakter co najmniej 90% swoich aktywów. Spektrum inwestycyjne funduszu zostanie zredukowane o co najmniej 20% ze względu na wykluczenie emitentów na podstawie kryteriów ESG. n Fundusz może inwestować poza podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, branżami czy typami aktywów. Nie obowiązują go ograniczenia co do kwoty, jaką może zainwestować w jakimkolwiek jednym kraju lub regionie. n W związku z tym, że fundusz może dokonywać inwestycji na całym świecie, może prowadzić działalność na rynkach wschodzących. n Fundusz będzie inwestować łącznie poniżej 30% środków bezpośrednio i/lub pośrednio w chińskie akcje typu A i B. n Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. n Waluta referencyjna funduszu jest zabezpieczana względem waluty referencyjnej typu tytułów uczestnictwa. Zastosowanie zabezpieczenia skutkuje przełożeniem (lub „replikacją’’) zwrotów wyrażonych w walucie referencyjnej funduszy na zwroty wyrażone w walucie referencyjnej typu tytułów uczestnictwa. n Fundusz jest aktywnie zarządzany. Przy wyborze inwestycji funduszu i do celów monitorowania ryzyka Zarządzający Inwestycjami będzie odwoływał się do MSCI ACWI Index (Net) („Indeks’’). Wyniki funduszu można oceniać na podstawie jego Indeksu. Zarządzający Inwestycjami ma szeroki zakres uznania w stosunku do Indeksu. Chociaż fundusz będzie utrzymywał aktywa stanowiące elementy składowe Indeksu, może również inwestować w spółki, kraje lub sektory nieuwzględnione w Indeksie i z innymi wagami niż Indeks, aby skorzystać z okazji inwestycyjnych. n Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. n Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy