Fidelity Sustainable Demographics Fund
Stopa zwrotu(1D)1,12% 
Stopa zwrotu(12M)-14,86% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Profil ryzyka i zysku Kluczowe informacje dla inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Fidelity Funds - Global Demographics Fund subfundusz spółki Fidelity Funds A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) (ISIN: LU2268342222) Ten fundusz jest zarządzany przez FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. n Fundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału przy niskim oczekiwanym poziomie dochodu. n Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek z całego świata, które mogą zyskać na zmianach demograficznych. Inwestycje obejmą spółki z branży opieki zdrowotnej i dóbr konsumenckich, które osiągają korzyści z rosnącej średniej długości życia w starzejących się społeczeństwach oraz ze zjawiska bogacenia się społeczeństw na rynkach wschodzących. Fundusz może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów na rynkach wschodzących. n Fundusz zainwestuje co najmniej 50% swoich aktywów netto w papiery wartościowe spółek o zrównoważonym charakterze. Fundusz promuje kwestie środowiskowe i społeczne zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR. n Fundusz stosuje się do korporacyjnej listy wykluczeń (obejmującej amunicję kasetową i miny przeciwpiechotne), a także wyklucza emitentów, którzy nie prowadzą swojej działalności zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi. n Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów. n Inwestycje funduszu koncentrują się na akcjach bardziej ograniczonej liczby spółek, dzięki czemu portfel inwestycyjny będzie mniej zdywersyfikowany. n Fundusz może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, w tym do celów inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. n Waluta referencyjna funduszu jest zabezpieczana względem waluty referencyjnej typu tytułów uczestnictwa. Zastosowanie zabezpieczenia skutkuje przełożeniem (lub „replikacją’’) zwrotów wyrażonych w walucie referencyjnej funduszy na zwroty wyrażone w walucie referencyjnej typu tytułów uczestnictwa. n Fundusz jest aktywnie zarządzany. Przy wyborze inwestycji funduszu i do celów monitorowania ryzyka Zarządzający Inwestycjami będzie odwoływał się do MSCI ACWI Index (Net) („Indeks’’). Wyniki funduszu można oceniać na podstawie jego Indeksu. Zarządzający Inwestycjami ma szeroki zakres uznania w stosunku do Indeksu. Chociaż fundusz będzie utrzymywał aktywa stanowiące elementy składowe Indeksu, może również inwestować w spółki, kraje lub sektory nieuwzględnione w Indeksie i z innymi wagami niż Indeks, aby skorzystać z okazji inwestycyjnych. n Dochód uzyskany przez fundusz jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. n Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu. n Z dniem 18 lipca 2022 r. nazwa tego funduszu zmieni się na Fidelity Funds ------ Sustainable Demographics Fund, a jego cel inwestycyjny zostanie zmieniony.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy