Schroder Global Energy Transition
Stopa zwrotu(1D)0,52% 
Stopa zwrotu(12M)-8,44% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Cele Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek na całym świecie, które zdaniem zarządzającego inwestycjami są związane z globalnym przejściem na niskoemisyjne źródła energii i które w ocenie zarządzającego inwestycjami są inwestycjami zrównoważonymi. Polityka inwestycyjna Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w zrównoważone inwestycje, czyli inwestycje przyczyniające się do globalnego przejścia na niskoemisyjne źródła energii, takie jak produkcja energii o niższej emisji dwutlenku węgla, dystrybucja, magazynowanie, transport i powiązany łańcuch dostaw, dostawcy materiałów i firmy technologiczne. Fundusz będzie inwestował wyłącznie w przedsiębiorstwa, które generują co najmniej 50% swoich dochodów z działalności przyczyniającej się do przejścia na niskoemisyjność lub te, które odgrywają kluczową rolę w procesie transformacji i zwiększają swoją ekspozycję na tego typu działania. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej Funduszu, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc, która obejmuje przedsiębiorstwa generujące jakiekolwiek dochody z paliw kopalnych i energii jądrowej. Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które nie powodują znaczących szkód dla środowiska lub społeczeństwa oraz mają dobre praktyki zarządzania, określone przez kryteria oceny zarządzającego inwestycjami. Fundusz może inwestować w przedsiębiorstwa, które zdaniem zarządzającego inwestycjami poprawią swoje praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju w rozsądnym terminie, zazwyczaj do dwóch lat. Zarządzający inwestycjami może również współpracować z przedsiębiorstwami posiadanymi przez fundusz w celu zakwestionowania zidentyfikowanych obszarów słabości w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Więcej informacji na temat podejścia zarządzającego inwestycjami do zrównoważonego rozwoju można znaleźć w prospekcie informacyjnym oraz na stronie internetowej www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures. Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w skoncentrowany portfel akcji spółek z całego świata. Fundusz zwykle angażuje się w mniej niż 60 spółek. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie). Fundusz może również stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Wskaźnik referencyjny Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównać z indeksem MSCI Global Alternative Energy (Net TR) i indeksem MSCI AC World (Net TR). Porównawcze wskaźniki referencyjne brane są pod uwagę wyłącznie w celach porównywania wyników i nie mają wpływu na to, w jaki sposób zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. Oczekuje się, że spektrum inwestycji funduszu będzie w ograniczonym stopniu pokrywało się ze składnikami porównawczych wskaźników referencyjnych. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od porównawczego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestował w spółki lub sektory nieobjęte porównawczym wskaźnikiem referencyjnym. Dowolny porównawczy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik ten zapewnia odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny funduszu. Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają cech środowiskowych i społecznych ani celu zrównoważonego wzrostu (gdzie istotne) funduszu. Wyniki tej klasy jednostki uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walucie klasy jednostki uczestnictwa. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Energy Transition A1 Acc PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy