Schroder Global Sustainable Growth
Stopa zwrotu(1D)0,13% 
Stopa zwrotu(12M)-11,66% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Cele Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek z całego świata spełniających ustalone przez zarządzającego inwestycjami kryteria z zakresu trwałego i zrównoważonego rozwoju. Polityka inwestycyjna Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z całego świata. Fundusz zwykle angażuje się w mniej niż 50 spółek. Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks MSCI AC World (Net TR), oparty na systemie ratingowym zarządzającego inwestycjami. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które dysponują dobrymi praktykami w zakresie zarządzania określonymi na podstawie kryteriów zarządzającego inwestycjami. Zarządzający inwestycjami może również współpracować z przedsiębiorstwami znajdującymi się w funduszu w celu wzmocnienia słabych punktów w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Więcej informacji na temat podejścia zarządzającego inwestycjami do zrównoważonego rozwoju można znaleźć w prospekcie informacyjnym oraz na stronie internetowej www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie). Fundusz może również stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Wskaźnik referencyjny Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównywać z indeksem MSCI AC World (Net TR). Porównawczy wskaźnik referencyjny jest uwzględniony wyłącznie w celach porównawczych wyników i nie ma żadnego wpływu na sposób, w jaki zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. Oczekuje się, że spektrum inwestycji funduszu będzie istotnie pokrywało się ze składnikami porównawczego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje na zasadzie uznaniowej i nie ma ograniczeń co do tego, w jakim stopniu portfel funduszu i jego wyniki mogą odbiegać od porównywanego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestował w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte porównywanym wskaźnikiem referencyjnym. Indeks porównawczy wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że zapewnia on odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszu. Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają cech środowiskowych i społecznych ani celu zrównoważonego wzrostu (gdzie istotne) funduszu. Wyniki tej klasy jednostki uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walucie klasy jednostki uczestnictwa. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy