Schroder Healthcare Innovation
Stopa zwrotu(1D)0,09% 
Stopa zwrotu(12M)-15,50% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cele i polityka inwestycyjna Cele Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje spółek świadczących usługi opieki zdrowotnej i powiązane usługi medyczne z całego świata, które zarządzający inwestycjami uzna za inwestycje zrównoważone. Polityka inwestycyjna Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek na całym świecie, które zajmują się świadczeniem opieki zdrowotnej, usługami medycznymi i produktami pokrewnymi. Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w zrównoważone inwestycje, czyli inwestycje w przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do osiągnięcia jednego lub więcej Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez wspieranie wzrostu w zakresie opieki zdrowotnej i leczenia oraz poprawę standardów opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu podejścia opartego na innowacjach. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej Funduszu, dostępnej pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które nie powodują znaczących szkód dla środowiska lub społeczeństwa oraz mają dobre praktyki zarządzania, określone przez kryteria oceny zarządzającego inwestycjami. Fundusz może inwestować w przedsiębiorstwa, które zdaniem zarządzającego inwestycjami poprawią ich praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju w rozsądnym terminie, zazwyczaj do dwóch lat. Zarządzający inwestycjami może również współpracować z przedsiębiorstwami znajdującymi się w funduszu w celu wzmocnienia słabych punktów w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Więcej informacji na temat podejścia zarządzającego inwestycjami do zrównoważonego rozwoju można znaleźć w prospekcie informacyjnym oraz na stronie internetowej www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i inwestycje na rynku pieniężnym oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w prospekcie informacyjnym). Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Wskaźnik referencyjny Fundusz nie posiada docelowego wskaźnika referencyjnego. Wyniki funduszu należy porównać z wskaźnikiem porównawczym, jakim jest indeks MSCI AC World (Net TR). Porównawczy wskaźnik referencyjny jest uwzględniony wyłącznie w celach porównawczych wyników i nie ma żadnego wpływu na sposób, w jaki zarządzający inwestycjami inwestuje aktywa funduszu. Oczekuje się, że spektrum inwestycji funduszu będzie istotnie pokrywało się ze składnikami porównawczego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje na zasadzie uznaniowej i nie ma ograniczeń co do tego, w jakim stopniu portfel funduszu i jego wyniki mogą odbiegać od porównywanego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestował w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte porównywanym wskaźnikiem referencyjnym. Indeks porównawczy wybrano, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że zapewnia on odpowiednie porównanie uzyskiwanych wyników, zważywszy na cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszu. Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają cech środowiskowych i społecznych ani celu zrównoważonego wzrostu (gdzie istotne) funduszu. Wyniki tej klasy jednostki uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walucie klasy jednostki uczestnictwa. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Healthcare Innovation A1 Acc PLN-H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy