Schroder Sustainable EURO Credit
Stopa zwrotu(1D)-0,19% 
Stopa zwrotu(12M)-7,64% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

"Cele i polityka inwestycyjna Cele Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału i dochodów przekraczających wartość ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w obligacje denominowane w euro emitowane przez spółki na całym świecie i spełniające kryteria zarządzającego inwestycjami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Polityka inwestycyjna Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje denominowane lub zabezpieczone do euro, emitowane przez spółki i innych emitentów obligacji niepaństwowych, rządy, agencje rządowe i ponadnarodowe na całym świecie. Fundusz utrzymuje wyższy ogólny wynik w zakresie zrównoważonego rozwoju niż indeks ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate, w oparciu o system ratingowy Zarządzającego inwestycjami. Fundusz inwestuje co najmniej 10% swoich aktywów w obligacje zielone, społeczne i/lub zrównoważonego rozwoju. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w określone rodzaje działalności, branże lub grupy emitentów powyżej limitów wymienionych w części „Informacje o zrównoważonym rozwoju” na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które dysponują dobrymi praktykami w zakresie zarządzania określonymi na podstawie kryteriów zarządzającego inwestycjami. Zarządzający inwestycjami może również współpracować z przedsiębiorstwami znajdującymi się w funduszu w celu wzmocnienia słabych punktów w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Więcej informacji na temat podejścia zarządzającego inwestycjami do zrównoważonego rozwoju można znaleźć w prospekcie informacyjnym oraz na stronie internetowej www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures. Fundusz może inwestować: - do 30% swoich aktywów w obligacje z podwyższonym ryzykiem (będące obligacjami o ratingu kredytowym niższym od oceny inwestycyjnej, mierzonej według Standard & Poor's lub innej równoważnej ocenie innych agencji ratingowych); - do 20% swoich aktywów w obligacje państwowe; - do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką; oraz - do 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w obligacje zamienne na akcje. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie). Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych w celu wypracowywania zysków z inwestycji, obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania funduszem. Wskaźnik referencyjny Wyniki funduszu należy porównywać z docelowym wskaźnikiem referencyjnym, jakim jest przekroczenie stopy zwrotu z indeksu ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate. Oczekuje się, że spektrum inwestycji funduszu będzie istotnie pokrywało się ze składnikami docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie istnieją ograniczenia co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od docelowego wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w przedsiębiorstwa lub sektory nieobjęte docelowym wskaźnikiem referencyjnym w celu wykorzystywania konkretnych okazji i możliwości inwestycyjnych. Docelowy wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie będzie inwestować, a zatem stanowi odpowiednią docelową reprezentację zwrotu, który fundusz zamierza zapewnić. Wskaźniki referencyjne nie uwzględniają cech środowiskowych i społecznych ani celu zrównoważonego wzrostu (gdzie istotne) funduszu. Wyniki tej klasy jednostki uczestnictwa są porównywane z wynikami w równorzędnej niezabezpieczonej walucie klasy jednostki uczestnictwa. Częstotliwość obrotu Na stosowny wniosek inwestor może zlecić umorzenie inwestycji. Obrót jednostkami uczestnictwa funduszu odbywa się codziennie. Polityka wypłaty dywidend W ramach klasy jednostek uczestnictwa następuje kumulacja bieżącego dochodu realizowanego na inwestycjach funduszu, co oznacza, że pozostaje on w funduszu a jego wartość znajduje odzwierciedlenie w cenie klasy jednostek uczestnictwa."

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc PLN
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 0,75 %
Powrót do listy funduszy