Fidelity Gl. Inflation-Linked Bond
Stopa zwrotu(1D)-0,10% 
Stopa zwrotu(12M)3,44% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w powiązane z inflacją obligacje na poziomie inwestycyjnym i poniżej poziomu inwestycyjnego, obligacje zwykle emitowane przez rządy, agencje, podmioty ponadnarodowe, korporacje i banki na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Inwestycje obejmują papiery wartościowe sklasyfikowane zarówno poniżej poziomu inwestycyjnego, jak i na poziomie inwestycyjnym. Fundusz może również inwestować dodatkowo w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: instrumenty rynku pieniężnego i depozyty terminowe: poniżej 30%; obligacje zamienne: do 25%; akcje i inne prawa udziału w podziale zysku: do 10%.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 0,50 %
Powrót do listy funduszy