Fidelity Gl. Inflation-Linked Bond
Stopa zwrotu(1D)0,29% 
Stopa zwrotu(12M)4,49% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w powiązane z inflacją obligacje na poziomie inwestycyjnym i poniżej poziomu inwestycyjnego, obligacje zwykle emitowane przez rządy, agencje, podmioty ponadnarodowe, korporacje i banki na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Inwestycje obejmują papiery wartościowe sklasyfikowane zarówno poniżej poziomu inwestycyjnego, jak i na poziomie inwestycyjnym. Fundusz może również inwestować dodatkowo w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: instrumenty rynku pieniężnego i depozyty terminowe: poniżej 30%; obligacje zamienne: do 25%; akcje i inne prawa udziału w podziale zysku: do 10%.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 0,50 %
Powrót do listy funduszy