Templeton Global Total Return Fund
Stopa zwrotu(1D)-1,11% 
Stopa zwrotu(12M)-13,52% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (w tym instrumenty dłużne o niższym ratingu, takie jak papiery wartościowe o ratingu nieinwestycyjnym) emitowane przez rządy, jednostki rządowe lub przedsiębiorstwa z siedzibą na dowolnych rynkach rozwiniętych lub wschodzących. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS) dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny aktywa z Chin kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (mniej niż 30% aktywów) papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi zobowiązań (do 10% aktywów) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych (do 10% aktywów). Benchmarkiem Funduszu jest Bloomberg Multiverse Index. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Templeton Global Total Return Fund A (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,05 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy