Templeton Global Total Return Fund
Stopa zwrotu(1D)0,37% 
Stopa zwrotu(12M)-7,83% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących, jak również w gotówkę i instrumenty rynku pieniężnego. Zgodnie ze wskazanymi wartościami procentowymi fundusz może inwestować w następujące aktywa: chińskie akcje typu A i B (bezpośrednio lub pośrednio): mniej niż 30% (łącznie). Fundusz na ogół ma ekspozycje netto na akcje na poziomie od -30% do 30%. Fundusz może także dążyć do ekspozycji na kwalifikujące się fundusze REIT. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (w tym instrumenty dłużne o niższym ratingu, w tym niższym niż inwestycyjny) emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z dowolnych rynków rozwiniętych lub wschodzących Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: (a) papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS) (b) dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (c) aktywa z Chin kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (mniej niż 30% aktywów) (d) papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi zobowiązań (do 10% aktywów) (e) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych (do 10% aktywów)

Informacje

Pełna nazwa funduszu Templeton Global Total Return Fund A (ACC) PLN-H1
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,05 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy