Templeton Asian Growth Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,23% 
Stopa zwrotu(12M)-22,64% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki stanowiące przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (poza Australią, Nową Zelandią i Japonią) kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w krajach azjatyckich (poza Australią, Nową Zelandią i Japonią). Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w: kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji kapitałowe papiery wartościowe spółek z siedzibą poza regionem Azji, które czerpią znaczną część swoich przychodów lub zysków z regionu Azji. Benchmarkiem Funduszu jest połączony indeks MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Templeton Asian Growth Fund N (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,35 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy