Templeton Latin America Fund
Stopa zwrotu(1D)0,75% 
Stopa zwrotu(12M)-13,10% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: (a) dłużne papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej (b) kapitałowe i dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy i dowolnej wielkości spółki z różnych krajów Zespół inwestycyjny korzysta z kompleksowej analizy finansowej w celu doboru do portfela indywidualnych papierów wartościowych, które w jego ocenie cechuje niedowartościowanie i które oferują największe możliwości wzrostu wartości w długim terminie.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Templeton Latin America Fund N (ACC) PLN-H1
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,40 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy