Franklin Global Fundam. Strat. Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,07% 
Stopa zwrotu(12M)13,16% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: (a) kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które są liderami innowacji, wykorzystują nowe technologie, wyróżniają się najwyższą jakością zarządzania i korzystają z nowych warunków w ich branżach w dynamicznie zmieniających się globalnych warunkach gospodarczych z różnych krajów, w tym z rynków wschodzących, (b) dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (włącznie z papierami o niskim ratingu lub ratingu niższym niż inwestycyjny) emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i przedsiębiorstwa z siedzibą w dowolnym kraju. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: (a) zamienne papiery wartościowe oraz do 5% aktywów Funduszu w warunkowe zamienne papiery wartościowe (b) instrumenty pochodne do celów zabezpieczenia, efektywnego zarządzania portfelem i celów inwestycyjnych (c) tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych (ograniczone do 10% aktywów) (d) papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych (MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) (ograniczone do 10% aktywów) (e) aktywa z Chin kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (ograniczone do 30% aktywów).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (ACC) PLN-H1
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,25 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy