Templeton Global Bond Fund 
Stopa zwrotu(1D)-0,66% 
Stopa zwrotu(12M)-5,31% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez rządy i podmioty powiązane z rządami dowolnych krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych lub wschodzących. Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w: dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w dowolnym kraju dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jakh Europejski Bank Inwestycyjny aktywa z Chin kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (mniej niż 30% aktywów) papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swych zobowiązań (do 10% aktywów). Benchmarkiem Funduszu jest JP Morgan Global Government Bond Index. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Templeton Global Bond Fund N (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,75 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy