Templeton Global Bond Fund 
Stopa zwrotu(1D)-0,08% 
Stopa zwrotu(12M)1,29% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez rządy i podmioty powiązane z rządami dowolnych krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych lub wschodzących. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: (a) dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w dowolnym kraju (b) dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (c) aktywa z Chin kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (mniej niż 30% aktywów) (d) papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swoich zobowiązań (do 10% aktywów).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Templeton Global Bond Fund N (ACC) PLN-H1
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,75 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy