Franklin Natural Resources Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,42% 
Stopa zwrotu(12M)33,77% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki zaangażowane w działalność w obszarze surowców naturalnych i w powiązanych z nimi sektorach; takie spółki mogą być dowolnej wielkości i mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w: innego rodzaju kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane dowolnej wielkości spółki z różnych krajów. Sektor surowców naturalnych może obejmować takie dziedziny działalności jak zintegrowana działalność petrochemiczna, wydobycie i produkcja ropy naftowej oraz gazu ziemnego, usługi i technologie energetyczne, alternatywne źródła energii oraz usługi środowiskowe, produkty leśne, produkty rolne, produkty papiernicze oraz chemikalia. Benchmarkiem Funduszu jest S&P North American Natural Resources Sector Index. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin Natural Resources Fund N (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,25 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy