Franklin K2 Alternative Strat. Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,19% 
Stopa zwrotu(12M)-6,14% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz może inwestować w dowolne aktywa oraz stosować dowolne techniki inwestycyjne dozwolone dla funduszy UCITS, w tym te, które są powszechnie uważane za techniki wysokiego ryzyka. Fundusz może inwestować w każdego rodzaju kapitałowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe z dowolnego kraju lub od dowolnego emitenta. Może inwestować bezpośrednio lub uzyskiwać ekspozycję na inwestycje pośrednio, np. poprzez instrumenty pochodne, świadectwa P-note lub poprzez inwestowanie w inne UCITS lub UCI. Może zajmować bezpośrednie lub pośrednie długie lub krótkie pozycje w papierach wartościowych, walutach, stopach procentowych i innych inwestycjach lub instrumentach finansowych. Może również zajmować pośrednie długie lub krótkie pozycje w surowcach (i towarach). Fundusz może angażować się w transakcje pochodne, które powiększają zyski lub straty inwestycyjne. Fundusz wykorzystuje dużą liczbę notowanych i nienotowanych instrumentów pochodnych do zabezpieczenia, do efektywnego zarządzania portfelem i/lub w celach inwestycyjnych. Fundusz może angażować się w aktywne i częste transakcje w ramach swoich strategii inwestycyjnych. Fundusz może również inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe powiązane z określonymi rodzajami ryzyka, w tym przede wszystkim z ryzykiem katastrof naturalnych, które przenoszą określone ryzyko z emitenta na inwestorów („obligacje katastroficzne”). Główny zarządzający przypisuje części aktywów Funduszu zewnętrznym zespołom zarządzającym (wybranym i nadzorowanym przez głównego zarządzającego), z których każdy stosuje alternatywną strategię inwestycyjną do zarządzania swoją częścią. Strategie te mogą wykorzystywać wiele czynników, np. globalne trendy ekonomiczne, fuzje i reorganizacje przedsiębiorstw, różnice cenowe pomiędzy rynkami lub papierami wartościowymi, oraz branże lub regiony geograficzne o ponadprzeciętnym wzroście. Ogólna stopa zwrotu z Funduszu będzie wypadkową wyników osiągniętych dzięki zastosowaniu różnych strategii oraz części aktywów Funduszu przypisanej do tych strategii. Benchmarki: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index i HFRX Global Hedge Fund Index. Benchmarki wykorzystywane są wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów, z którym można porównać wyniki Funduszu. Fundusz nie jest zobowiązany do utrzymywania jakichkolwiek pozycji reprezentowanych w benchmarkach i może inwestować nawet do 100% swoich aktywów netto poza benchmarkami.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz alternatywny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 3,30 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy