Franklin European Total Return Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,46% 
Stopa zwrotu(12M)-8,06% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim: dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i przedsiębiorstwa z Europy i/lub w denominowane w euro papiery wartościowe emitentów spoza Europy. Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w: dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (w tym niskim ratingu) denominowane w dowolnej walucie wszelkiego rodzaju emitentów mających siedzibę poza Europą, w tym na rynkach wschodzących dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny produkty strukturyzowane, takie jak papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS), papiery zabezpieczone zadłużeniem (CDO) i papiery zabezpieczone kredytami (CLO) papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swoich zobowiązań (do 10% aktywów) instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz stosuje własną metodologię oceny czynników związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG, od ang. Environmental, Social and Governance) na potrzeby oceny wyników działań emitentów obligacji rządowych i korporacyjnych na polu transformacji w kierunku ograniczenia wpływu działalności na zmiany klimatyczne. Fundusz stosuje selektywne podejście w celu wykluczenia z portfela papierów emitentów, których wynik mieści się w dolnych 20% właściwego spektrum inwestycyjnego. Strategia Funduszu związana z ESG obejmuje zaangażowanie w działalność spółek mające na celu doskonalenie ich strategii zarządzania emisją dwutlenku węgla, zużyciem wody i utylizacją ścieków. Fundusz stosuje także szczególne wyłączenia i nie inwestuje, między innymi, w spółki, które dopuszczają się wielokrotnych i/lub poważnych naruszeń sformułowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych reguł Global Compact, zajmują się produkcją budzącej kontrowersje broni lub wyrobów tytoniowych lub przekraczają określone progi stosowania paliw kopalnych. Benchmarkiem Funduszu jest Bloomberg Euro Aggregate Index. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin European Total Return Fund N (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,40 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy