Franklin Gulf Wealth Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,41% 
Stopa zwrotu(12M)1,16% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (w tym niższym ratingu oraz papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze) denominowane w dowolnej walucie i emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z krajów członkowskich Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej (GCC). Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w: (a) dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z szerokiego regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej lub emitowane przez podmioty ponadnarodowe (takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju) (b) produkty strukturyzowane (takie jak obligacje Sukuk, które w normalnych warunkach rynkowych mogą stanowić od 10% do 30% aktywów netto Funduszu) (c) zamienne papiery wartościowe oraz do 10% aktywów Funduszu w warunkowe zamienne papiery wartościowe (d) instrumenty pochodne dla celów zabezpieczających i inwestycyjnych (e) papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych (MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS)

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (ACC) PLN-H1
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,75 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy