Franklin Gulf Wealth Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,30% 
Stopa zwrotu(12M)-5,98% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (w tym papiery wartościowe o niższym ratingu oraz papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze) emitowane w dowolnej walucie przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z siedzibą w krajach członkowskich Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej (GCC). Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w: dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z siedzibą w szerszym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej lub emitowane przez podmioty ponadnarodowe (takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju) produkty strukturyzowane (takie jak instrumenty Sukuk, które w normalnych warunkach rynkowych mogą stanowić od 10% do 30% aktywów netto Funduszu) instrumenty pochodne dla celów zabezpieczających i inwestycyjnych papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach. Benchmarkiem Funduszu jest FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,75 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy