PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
Stopa zwrotu(1D)0,34% 
Stopa zwrotu(12M)6,31% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz jest klasyfikowany jako tzw. light green, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR. Subfundusz promuje aspekty środowiskowe poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty finansowe podmiotów będących liderami sektorowymi pod względem niskiej emisji gazów cieplarnianych albo liderami pozytywnych zmian w kontekście emisji gazów cieplarnianych. Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty udziałowe oferowane przez podmioty działające proekologicznie, które minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne, a także przez podmioty których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo, działające w branżach takich jak: energia odnawialna i alternatywna, technologia, transport, recycling i gospodarowanie odpadami, oczyszczanie wody i ścieków, ograniczanie emisji szkodliwych substancji, ochrona zdrowia, edukacja, użyteczność publiczna. Aktywa Subfunduszu są lokowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie w kategorie lokat wymienione w zdaniu powyżej. Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. Udział lokat przyczyniających się do promowania aspektów środowiskowych wynosi nie mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, a tych spełniających wymogi zrównoważonych inwestycji, w rozumieniu art. 2 pkt 17 SFDR Rozporządzenia, nie mniej niż 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może korzystać z dźwigni finansowej.

Informacje

Pełna nazwa funduszu PKO Parasolowy - FIO Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 100,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 100,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy