Emisja akcji z prawem poboru – pytania i odpowiedzi

 •  

  Emisja z prawem poboru - co to jest?

  • Każdy inwestor, który w dniu ustalenia prawa poboru (dzień ten ustalany jest przez spółkę) posiada akcje danej spółki, otrzymuje nieodpłatnie prawa poboru, które pojawiają się na jego rachunku inwestycyjnym.

   Uwaga: prawo poboru jest notowane na giełdzie i ma pewną wartość wyrażoną w zł. Po dniu ustalenia prawa poboru, akcje spółki są notowane po kursie pomniejszonym o wartość prawa poboru.

 •  

  Prawo poboru – co mogę i powinienem zrobić?

  • PP daje Klientowi dwie możliwości:
   a) dokonanie zapisu na akcje nowej emisji (wystarczy złożyć dyspozycję zapisu w serwisie transakcyjnym w opcji „Emisja z prawem poboru” dostępnej w trybie online eMAKLERA lub zadzwonić na mLinię)
   b) sprzedaż praw poboru na giełdzie – PP zwykle są notowane przez co najmniej 3 sesje giełdowe

 •  

  Jak nie stracić pieniędzy?

  • Bardzo ważne!
   Jeśli inwestor nie zrobi nic ze swoimi prawami poboru (nie zapisze się na akcje lub nie sprzeda praw) ponosi stratę finansową na własne życzenie. Wartość PP jest odliczana od kursu akcji w dniu następnym po dniu ustalenia prawa poboru. A więc akcje, które posiadamy, tanieją o wartość PP. Jeśli nie sprzedamy PP lub nie zapiszemy się na nowe akcje, PP znikną z naszego rachunku i stracimy pieniądze! Zobacz jak zapisać się na akcje nowej emisji z prawem poboru.

    

   Przykład:
   Spółka „XAMPLE”, której akcje notowane są na GPW po 10,00 zł rozpoczyna emisję akcji z PP. Każdy akcjonariusz posiadający 1 akcje otrzymuje 1 prawo poboru. Dwa prawa poboru uprawniają do objęcia 1 akcji nowej emisji (emisja w stosunku 2:1). Wartość prawa poboru ustalono na 2 zł. Cena emisyjna została ustalona na 5 zł za akcję.
   Inwestor Kowalski posiada 1000 akcji spółki wartych 10 000 zł.
   W dniu następującym po ustaleniu prawa poboru, Kowalski posiada na rachunku:
   - 1000 akcji spółki XAMPLE notowanych po 8 zł (10 zł minus wartość PP) – co daje 8 000 zł
   - 1000 praw poboru XAMPLE-PP, notowanych po 2 zł – co daje 2 000 zł

   Kowalski może: a) sprzedać 1000 praw poboru i zainkasować 2 000 zł, wtedy nadal ma łącznie 10 000 zł
   b) zapisać się na 500 akcji nowej emisji po 5 zł za akcję (potrzebuje 2 500 zł na opłacenie zapisu). Na koniec operacji będzie posiadał 1500 akcji po średniej cenie 8,30 zł
   c) nie zrobić nic, wówczas 1000 praw poboru zniknie z jego rachunku, i będzie on posiadał 1000 akcji spółki po 8 zł. Straci zatem 2000 zł.

 •  

  Zapisy podstawowe i zapisy dodatkowe

  • Inwestor może złożyć zapis na akcje nowej emisji w tzw. Pierwszym i drugim terminie.

   Zapis podstawowy, czyli w pierwszym terminie może złożyć wyłącznie inwestor posiadający w chwili składania dyspozycji zapisu odpowiednią liczbę praw poboru danych akcji na prawach własności, czyli rozliczonych w KDPW. Przypominam, że termin rozliczenia dla PP to D+2.

   Zapis dodatkowy, czyli w drugim terminie, może złożyć wyłącznie inwestor, który w dniu ustalenia prawa poboru posiadał na prawach własności przynajmniej 1 (jedną) akcje danej spółki.

   Uwaga: Zwracamy uwagę, że aktualności eMAKLERA oraz termin zapisów prezentowany w serwisie transakcyjnym nie mogą być traktowane jako jedyne źródło informacji na temat warunków emisji. Szczegółowe dane zawarte są prospektach emisyjnych lub innym dokumentach ofertowych sporządzanych przez emitentów akcji.

 •  

  W jaki sposób zapisać się na emisję z prawem poboru?

  • 1. Aby w serwisie transakcyjnym mBanku złożyć dyspozycję zapisu na akcje nowej emisji w ramach wykonania prawa poboru należy, po zalogowaniu się do serwisu, wybrać ścieżkę Moje Finanse> Inwestycje>Giełda> Emisja z prawem poboru.

   Zostanie wyświetlona lista aktualnie trwających emisji z prawem poboru prezentująca kod papieru, nazwę papieru w nowej emisji, cenę emisyjną oraz daty zakończenia terminu podstawowego i terminu dodatkowego. Należy wybrać odpowiednią emisję klikając w nazwę papieru.

    

   2. Wyświetlona zostanie formatka dyspozycji zapisu prezentująca podstawowe informacje o emisji, a także informację, czy klient jest uprawniony do złożenia zapisu dodatkowego. Na formatce należy wybrać rodzaj zapisu (podstawowy lub dodatkowy). Wpisać liczbę akcji w zapisie, która nie może być większa niż liczba podana w wierszu „Maksymalna liczba zapisu” oraz zapoznać się z oświadczeniem i zaznaczyć pole w wierszu „Oświadczenie”. Zwracamy uwagę, że podczas składania dyspozycji należy mieć na rachunku powiązanym z usługą maklerską pełne pokrycie wartości zapisu w środkach finansowych. Brak pełnego pokrycia będzie skutkował redukcją zapisu lub odrzuceniem zapisu, jeśli na rachunku powiązanym z usługą maklerską nie będzie pokrycia nawet na minimalny zapis. Należności ze sprzedaży akcji nie mogą stanowić pokrycia zapisu. Aby przejść do następnego kroku dyspozycji należy wybrać przycisk „Dalej”

    

   3. Zostanie wyświetlona strona prezentująca podstawowe dane dyspozycji.
   Aby zatwierdzić dyspozycję należy wprowadzić hasło (chyba, że wcześniej zostało wyłączone potwierdzanie operacji hasłem) i wybrać przycisk „Zatwierdź”.

    

   4. Zarejestrowanie dyspozycji zostanie potwierdzone komunikatem

    

   5. Dyspozycja będzie prezentowana w „Historii zapisów” w trybie online (od dnia złożenia dyspozycji do dnia przydziału) i offline (od następnego dnia po złożeniu dyspozycji).

    

   Uwaga! Zapis podstawowy, czyli w pierwszym terminie może złożyć wyłącznie inwestor posiadający w chwili składania dyspozycji zapisu odpowiednią liczbę praw poboru danych akcji na prawach własności, czyli rozliczonych w KDPW. Przypominam, że termin rozliczenia dla PP to D+2.

   Zapis dodatkowy, czyli w drugim terminie, może złożyć wyłącznie inwestor, który w dniu ustalenia prawa poboru posiadał na prawach własności przynajmniej 1 (jedną) akcje danej spółki.

   Przypominamy.
   O trwających emisjach z PP możesz dowiedzieć się w aktualnościach usługi maklerskiej. O zapisach poinformujemy Cię także w serwisie transakcyjnym prezentując termin zapisów obok posiadanych przez Ciebie praw poboru na stronie Posiadane instrumenty finansowe.