mStatica - pytania i odpowiedzi

 •  

  Notowania 4 MAX – opis funkcjonalności programu

  • Program mStatica 4, to wszechstronnaaplikacja przeznaczona dla wymagających inwestorów, którzy pragnązapewnić sobie wysokiej jakości, stabilne źródło informacji o notowaniach giełdowych. Główną funkcją programu jest wyświetlanie informacji o aktualnym stanie rynku dla instrumentów notowanych na GPW. W tym celu, aplikacja udostępnia szereg narzędzi: od tabel notowań, przez okna szczegółów, ofert i transakcji, aż po statystykę sesji i okno pełnego arkusza zleceń. Drugą, obok prezentacji notowań, równieistotną funkcją programu, jest prezentacja graficzna wykresów notowanych instrumentów. Czytelne i funkcjonalne wykresy zostały wzbogacone o szeroki wachlarz narzędzi analitycznych.

    

   Pobierz program mStatica

    

    

   Najważniejsze narzędzia programu

   • tabele prezentacji bieżących notowań
   • narzędzia do pracy z pełnym arkuszem zleceń
   • wykresy dzienne i intraday z dokładnością prezentacji do pojedynczej transakcji
   • 60 wskaźników analizy technicznej
   • 30 formacji graficznych
   • alerty oparte na cenach, wskaźnikach, ofertach, …
   • eksport notowań w czasie rzeczywistym do bazy plików tekstowych
   • interfejs dynamicznej wymiany danych m.in. dla arkuszy kalkulacyjnych

    

   Aplikacja daje możliwość błyskawicznego pobrania notowań w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczyna pracę w trakcie sesji lub po jej zakończeniu. Dodatkowo, dane historyczne jakie są udostępniane na serwerze (zakres i objętość), pozwalają zaspokoić potrzeby najbardziej zaawansowanych inwestorów.

   Rozwiązania serwerowe, w oparciu o które działa program Notowania mStatica 4, zapewniająciągłość strumienia notowań bez względu na jakość połączenia. W praktyce oznacza to, że nawet dysponując łączem internetowym o niskiej jakości, które charakteryzuje się częstymi rozłączeniami, użytkownik będzie miał gwarancję, że program samodzielnie odnowi połączenie i uzupełni tabele i wykresy o nieodebrane komunikaty.

   Architektura klastra w jakim działają serwery z którymi łączy się program, pozwala na bezawaryjne działanie dzięki podłączeniu do sieci Internet łączami czterech niezależnych operatorów telekomunikacyjnych. Na wypadek awariitechnicznej, klaster serwerów posiada pracujący non-stop ośrodek zapasowy.

    

   1. Tabele

   Okna tabel przeznaczone są do prezentacji informacji związanych z notowaniami giełdowymi w rozumieniu transakcji, ofert kupna i sprzedaży oraz wynikających z tego faktu dodatkowych zdarzeń. Program obsługuje wszystkie rodzaje komunikatów płynących ze strumienia systemu notowań GPW.

   Domyślnie, nowe tabele otwierane w programie, posiadają konfigurację początkową umożliwiającą szybkie ich wykorzystanie w aplikacji.

   Użytkownik może jednak dowolnie konfigurować zawartość oraz wygląd tabel, wpływając na praktycznie każdy aspekt związany z ich wyświetlaniem.

   W tabelach mogą być umieszczone dowolne walory wybrane przez użytkownika spośród rynków dostępnych na GPW (akcje, indeksy, kontrakty terminowe):

   Jak również całe grupy walorów:

   Zakres informacji prezentowanych w tabelach może być indywidualnie definiowany dla każdej z tabel. Daje to użytkownikowi duże możliwości ustalania szczegółowości informacji jakie chce obserwować w poszczególnych tabelach. Dostępnych jest 40 różnego rodzaju typów pól definiujących zawartość komórek tabel.

   Ponadto, każda z tabel może być oddzielnie formatowana m.in. w zakresie: kolorystyki wierszy i kolumn, wielkości, rodzaju i stylu czcionki.

   Rozwinięciem podstawowej konfiguracji tabeli jest możliwość operowania poszczególnymi wierszami, w taki sposób, aby włączając lub wyłączając ich widoczność uzyskać wiersze z dodatkowymi informacjami (np. kolejnymi liniami ofert):

   Tabele umożliwiają sortowanie po dowolnym polu - również znajdującym się w drugim lub kolejnym wierszu instrumentu. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość przypinania wybranych instrumentów na dowolnej pozycji tabeli (zwykle na jej początku).

    

   2. Pełny arkusz zleceń

   Użytkownicy programu, którzy posiadają możliwość odbioru notowań giełdowych w zakresie pięciu linii ofert i pełnego arkusza zleceń, znajdą w aplikacji mStatica 4 zestaw narzędzi ułatwiający analizę zleceń oczekujących na realizację. Okno prezentuje w sposób dynamiczny zlecenia, które pojawiają się jako nowe w karnecie lub są modyfikowane przez inwestorów.

   Okno Pełnego arkusza zleceń działa w dwóch trybach pracy. Podstawowy tryb to widok klasycznego arkusza zleceń, gdzie dostępne są informacje związane ze zleceniami:

   • numer – numer zlecenia w kolejności oczekującej do realizacji
   • cena zlecenia – kurs ustalony przez inwestora podczas składania zlecenia
   • wolumen – ilość sztuk waloru w zleceniu
   • wartość – obrót jaki zostanie wygenerowany w przypadku realizacji zlecenia
   • data – data umieszczenia zlecenia w karnecie
   • czas – czas umieszczenia zlecenia w karnecie
   • wolumen narastająco –ilość sztuk waloru narastająco od pierwszego zlecenia oczekującego na realizację do poziomu numeru zlecenia
   • wartość narastająco –obrót jaki zostałby wygenerowany w przypadku realizacji linii zleceń od pierwszej do bieżącej
   • cena średnia – potencjalna średnia cena kupna lub sprzedaży w przypadku odpowiedzi inwestora zleceniem przeciwstawnym z limitem na poziomie numeru zlecenia

   Innym typem widoku okna Pełnego arkusza jest widok zleceń zagregowanych do linii ofert. W tym trybie prezentacji, wszystkie zlecenia jakie oczekują na realizację zostają zsumowane do jednego poziomu cenowego. Pozwala to użytkownikowi na obserwację kolejnych poziomów cenowych w postaci linii ofert,wykraczających poza pięć linii publikowanych przez GPW.

   W tym przypadku dostępne są następujące pozycje:

   • numer – numer kolejny linii ofert
   • liczba zleceń – ilość zleceń na tym samym poziomie cenowym
   • cena – poziom kursu zagregowanych zleceń
   • wolumen – łączny wolumen sztuk w zleceniach na tym samym poziomie cenowym
   • wartość - wartość obrotu jaki oczekuje na realizację na wybranym poziomie cenowym
   • suma wolumenu – wolumen sztuk w zleceniach narastająco od pierwszej linii do bieżącej
   • suma wartości – wartość obrotu jaki zostałby wygenerowany w przypadku realizacji linii ofert od pierwszej do bieżącej
   • cena średnia - potencjalna średnia cena kupna lub sprzedaży w przypadku odpowiedzi inwestora zleceniem przeciwstawnym z limitem na poziomie numeru linii ofert

   W obu trybach prezentacji widoku okna Pełnego arkusza zleceń dostępne jest pełne podsumowanie liczby zleceń, ich całkowitej wartości, a także wartości średniej zlecenia dla każdej ze stron rynku (zlecenia kupna jako popyt i zlecenia sprzedaży jako oczekująca podaż).

   Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji podsumowanie popytu i podaży wyłącznie w zakresie zleceń najbliższych ostatniej cenie (możliwość regulacji procentowej lub w zakresie widełek dopuszczalnych zmian cen na sesji). Komplet informacji w zakresie popytu i podaży prezentowany jest też na opcjonalnym wykresie.

    

   3. Wykresy

   Program daje możliwość obserwacji notowań giełdowych w formie okien wykresów. Do dyspozycji użytkownika jest kilka typów wykresów,skal czasu i interwałów dostępnych w dowolnych agregacjach i ich krotnościach. Możliwe są więc tak egzotyczne wykresy jak np. dziesięciotikowe czy trzynastosekundowe. Poza interwałami intraday dostępne są też wykresy dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne.

   Aplikacja udostępnia całe spektrum narzędzi do analizy technicznej. Najważniejsze z nich to 30 formacji graficznych oraz 60 wskaźników (w tym 9 typów średnich).

   Inne ważne możliwości programu w zakresie wykresów to:

   • możliwość umieszczania kilku instrumentów w jednym oknie
   • procentowa oś wartości
   • możliwość tworzenia wskaźników, których bazą są inne wskaźniki
   • możliwość aranżacji paneli w układzie poziomym, pionowym oraz na zakładkach
   • dowolne zakresy danych historycznych
   • pełna kontrola nad kolorystyką i opcjami wyświetlania każdego elementu wykresu
   • wiele innych…

    

   4. Pozostałe narzędzia programu

   a. Alerty

   Program Notowania mStatica 4 umożliwia definiowanie i obsługę powiadomień o sytuacjach zdefiniowanych przez użytkownika. Powiadomienia takie nazywamy alertami.

   W programie można zdefiniować dowolną liczbę alertów.

   Przykładowe alerty możliwe do zdefiniowania w programie:

   • poinformuj mnie, gdy kurs TPSA spadnie poniżej 30 zł
   • poinformuj mnie, gdy kurs PKN spadnie poniżej 30 zł lub wzrośnie powyżej 40 zł
   • poinformuj mnie, gdy wskaźnik MACD przetnie od dołu swoją średnią i jednocześnie wartość Wig20 spadnie poniżej 2000 punktów
   • poinformuj mnie, gdy kurs przetnie od góry swoją średnią 30-sesyjną i obrót wyniesie powyżej 10 mln zł lub gdy obrót na rynku wzrośnie powyżej 1 mld zł
   • poinformuj mnie, gdy najlepsza oferta sprzedaży instrumentu spadnie poniżej 10 zł

   Warto zauważyć, że parametrami warunków alertów mogą być nie tylko ceny instrumentów, ale prawie wszystkie informacje dostępne w programie wyświetlane w tabelach, oknach szczegółów a nawet oferty kupna i sprzedaży, jak również wartości serii danych umieszczanych na wykresach (w tym wskaźników) czy tak egzotyczne dane jak wartości podsumowania statystyki sesji w zakresie ilości spółek rosnących, spadających czy ich obrotów.

   Istotną kwestią związaną z alertami, wyróżniającą aplikację jest możliwość łączenia w warunkach alertów serii danych z wielu okien i wykresów jednocześnie co powala na przykład na definiowanie warunków potwierdzanych na poziomie różnych interwałów instrumentu.

    

   b. Statystyka sesji

   W programie Notowania mStatica 4 dostępne są informacje statystyczne, które dotyczą aktualnego przebiegu sesji giełdowej.

   Okno statystyki składa się z dwóch części. Górna, która podzielona jest na dodatkowe zakładki, prezentuje listę spółek o odpowiednio najwyższym wzroście, spadku, obrotach i najchętniej handlowanych walorach. Zakładka Podsumowanie zawiera skrócone listy pięciu spółek spośród każdej z kategorii. Pozostałe zakładki prezentują dziesięć spółek w każdej z kategorii.

   Druga, dolna cześć okna Statystyki sesji zawiera graficzne podsumowanie wszystkich spółek z rynku podstawowego GPW, z podziałem na ilość spółek rosnących i spadających w czasie bieżącej sesji oraz nie zmieniających swego kursu. Kolejne wykresy przedstawiają statystyki dotyczące wartości obrotu oraz liczby transakcji.

    

   c. Monitor transakcji

   Użytkownik programu Notowania mStatica 4 może obserwować informacje o zawartych na giełdzie transakcjach w oknach tabel (ostatnie transakcje) i oknach transakcji (komplet transakcji na danej sesji dla wybranego instrumentu).

   Transakcje dla zdefiniowanej grupy spółek można obserwować w oknie Monitora transakcji.

   Narzędzie to, podobnie jak Okno transakcji, prezentuje takie pozycje związane z transakcjami jak czas zawarcia, kurs, wolumen transakcji i liczbę otwartych pozycji (w przypadku instrumentów pochodnych).

    

   d. Interfejsy zewnętrzne

   Najpopularniejszym sposobem wymiany danych pomiędzy aplikacjami Windows jest interfejs DDE. Wiele z programów wspierających decyzje inwestorów, oferuje możliwość zasilania aplikacji właśnie przez ten interfejs.

   Szczególnie przydatnym rozwiązaniem może być przesyłanie aktualnych informacji z programu Notowania mStatica 4 do tak popularnych arkuszy kalkulacyjnych jak Microsoft Excel, czy OpenOfficeCalc.

   Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma dostęp do ogromnych możliwości algebraicznych arkuszy kalkulacyjnych gdzie,na przykład, może łatwo, w kilku krokach stworzyć aktualizowane na bieżąco podsumowanie wyników portfela posiadanych akcji.

   Oprócz interfejsu DDE, aplikacja umożliwia zasilanie danymi programu Amibroker oraz generowanie plików tekstowych.

    

   mStatica jest dostępna tylko dla klientów eMaklera.

    

   Aktywuj usługę eMakler

 •  

  Zobacz jak zainstalować program mStatica 4 na komputerze PC

  • W celu zainstalowania programu na komputerze PC, w pierwszej kolejności należy pobrać go na dysk twardy komputera.

    

   Pobierz program mStatica

    

   Po pobraniu programu ze strony mBanku należy go zainstalować na komputerze. W tym celu kliknij 2 razy w ikonę programu mstatica4.exe. Wyświetli się kreator instalacji:

   mStatica PC

    

   Wybierz przycisk „Dalej>”. Wyświetli się druga strona kreatora:

   mStatica PC

    

   Zapoznaj się z warunkami umowy licencyjnej i zaznacz pole „Akceptuję warunki umowy”, a następnie wybierz „Dalej>”. Wyświetli się strona prezentująca katalog, w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie.:

   mStatica PC

    

   Wybierz „Dalej>”. Wyświetli się strona prezentująca lokalizacje, w których ma być stworzony skrót do programu:

   mStatica PC

    

   Wybierz „Dalej>”. Program zostanie zainstalowany.

    

   Po zainstalowaniu programu wyświetli się strona z potwierdzeniem poprawnej instalacji programu:

   mStatica PC

    

   Wybierz „Zakończ”, aby zakończyć instalację.

    

   Pobierz program mStatica

    

    

 •  

  Zobacz jak sparametryzować program mStatica 4 na komputerze

  • Po poprawnym zainstalowaniu programu Statica 4 należy go sparametryzować, tak aby odbierał dane giełdowe. W tym celu w pierwszej kolejności zmień abonament w serwisie transakcyjnym z notowań standardowych na notowania Statica lub, jeśli jeszcze nie masz aktywnych notowań w ogóle, aktywuj w serwisie transakcyjnym w opcji „Notowania ciągłe” notowania Statica.

   Po aktywowaniu abonamentu na notowania Statica 4 uruchom program mStatica korzystając z jednego z dwóch poniższych sposobów:

    

   I sposób uruchomienia programu mStatica 4 Wybierz link "Uruchom notowania ciągłe Statica" w serwisie transakcyjnym. Link znajduje na stronie „Notowania ciągłe”.

   W nowym serwisie transakcyjnym:

   statica-parametryzacja-1

    


   II sposób uruchomienia programu mStatica 4

   Program mStatica 4 możesz uruchomić także klikając w ikonę programu w folderze, w którym został stworzony skrót podczas instalacji oprogramowania (standardowo w „Menu start”). W celu poprawnego działania programu w tym samym czasie musisz znajdować się na stronie „Notowania ciągłe” w serwisie transakcyjnym.

   Parametryzacja

   Po uruchomieniu programu wybierz opcję Statica OnLine według poniższej ścieżki.

   statica-parametryazacja-2

   Wyświetli się okno parametryzacji połaczenia.

   Zakładka „Serwer” powinna być wypełniona poniższymi danymi(dane te parametryzuja się automatycznie podczas instalacji programu):
   statica-parametryazacja-3

    

   Zakładka „Proxy”
   Wariant 1 – jeżeli będziesz korzystał z programu mStatica 4 na komputerze nie łączącym się z internetem poprzez serwer Proxy, zakładka „Proxy” powinna być wypełniona poniższymi danymi (dane te parametryzuja się automatycznie podczas instalacji programu):

   statica-parametryazacja-5

    

   Wariant 2 – W przypadku użytkowników korzystających programu mStatica na komputerze uzyskującym dostęp do internetu za pośrednictwem Proxy, sugerujemy kontakt z administratorem sieci w celu uzyskania poprawnych parametrów do połączenia lub wykorzystanie ustawień połączenia np. z przeglądarki internetowej.

   Oto krótki opis poszczególnych pozycji:

   • używaj Proxy - włączenie funkcjonalności. Jeśli korzystasz z komputera łączącego się z serwerem Proxy zaznacz to pole
   • proxy wymaga logowania – zaznacz to pole w przypadku, gdy dostęp do serwera proxy wymaga autoryzacji (dowiesz się tego u administratora swojej sieci)
   • IP Proxy - adres serwera Proxy. Adres serwera Proxy można czasem odczytać korzystając ze ścieżki Narzędzia>Opcje>Sieć>Ustawienia w przeglądarce Firefox lub Narzędzia>Opcje internetowe>Połączenia>Ustawienia sieci LAN w przeglądarce Internet Explorer
   • port - port serwera Proxy, jak wyżej
   • użytkownik i hasło - parametry autoryzacji w przypadku zaznaczonej opcji "Proxy wymaga logowania"
   • typ Proxy - wybór typu protokołu połączenia typu proxy: SOCKS 4, SOCKS 5 lub HTTP Connect, HTTP Tunel


   Przykładowa parametryzacja:

   statica-parametryazacja-5

   Po sparametryzowaniu połączenia program mStatica 4 będzie odbierał i prezentował dane giełdowe w wybranej konfiguracji.

 •  

  Opcje wyświetlania

  • Co to jest styl

   Styl jest zestawem parametrów odpowiadających za wygląd aplikacji i jej poszczególnych elementów (okien, serii danych, formacji).

   Program dostarczany jest z kilkunastoma wbudowanymi stylami, które są od siebie całkowicie niezależne. Oznacza to, że w praktyce użytkownik programu Notowania 4 ma do dyspozycji kilkanaście zestawów kompletnych ustawień programu, pomiędzy którymi w każdej chwili może się przełączać, wpływając w ten sposób na jego wygląd.

   Parametry wyświetlania poszczególnych elementów programu, zapisane w stylu, są jednocześnie domyślnymi parametrami wyświetlania wszystkich nowych obiektów w programie.

    

   Jak przełączyć styl

   Na zakładce "Narzędzia główne" wybierz polecenie "Styl" i wybierz jeden z wielu predefiniowanych stylów aplikacji.

    

   Dlaczego kolory niektórych okien (serii, formacji) nie zmieniają się po zmianie stylu

   Prawdopodobnie zmodyfikowałeś parametry tego okna. Zmiana stylu aplikacji wpływa wyłącznie na te parametry wyświetlania okna, które mają ustawione wartości domyślne. Parametry "ręcznie" przez ciebie zmodyfikowane nie będą przyjmowały wartości zapisanych w stylu.

   Aby przywrócić wszystkie parametry okna do jego wartości domyślnych, wynikających ze stylu aplikacji,użyj przycisku „Przywróć” w panelu „Więcej opcji” okna, które posiada zmodyfikowane parametry.

   Okna o bardziej złożonej budowie (posiadające opcje wyświetlania na więcej niż jednej zakładce wstążki) mogą umożliwiać „hurtowe” przywrócenie parametrów zmienionych na wszystkich zakładkach, co jest możliwe za pomocą przycisku „Przywróć wszystko”.

    

   Co to są parametry okien i obiektów

   Każde okno czy inny obiekt programu (formacja, seria danych) jest wyświetlany w oparciu o parametry nadane temu obiektowi. Domyślne wartości tych parametrów pochodzą z bieżącego stylu aplikacji.

   Przykładowymi parametrami wyświetlania są: kolor tła, wielkość czcionki, grubość linii siatki, itd.

    

   Jak zmieniać parametry obiektów

   Parametr obiektu (w tym okien) możesz zmienić na zakładce kontekstowej tego obiektu w grupie „Opcje wyświetlania”.

   Najczęściej używane parametry znajdują się bezpośrednio na wstążce, natomiast pozostałe w panelu „Więcej opcji”.

 •  

  Ekrany

  • Gdzie podziały się pulpity

   Pulpity znane z Notowań 3MAX zastąpione zostały ekranami, których możesz otwierać nieograniczoną ilość.

   Aby otworzyć nowy ekran wciśnij zakładkę nowego ekranu.

    

   Jak przenieść okno na inny ekran

   Aby przenieść okno na inny ekran, kliknij go tak aby go aktywować, a następnie na zakładce wstążki "Narzędzia główne" rozwiń polecenie "Przenieś na…" gdzie możesz wskazać ekran docelowy.

   Alternatywnie, możesz użyć odpowiedniego polecenia menu podręcznego tego okna.

 •  

  Wykresy

  • Jak otworzyć nowy wykres, tabelę, oferty, itd.

   Aby otworzyć nowe okno, kliknij w odpowiednią ikonę na zakładce "Narzędzia główne".

    

   Jak zmienić interwał otwartego już wykresu

   Po kliknięciu w obrębie okna wykresu, interwał oraz jego krotność możesz zmienić na zakładce kontekstowej "Wykres".

    

    

   Jak zmienić typ wykresu z liniowego na świecowy

   Aby zmienić typ wykresu, kliknij w oknie wykresu serię danych, której typ chcesz zmienić (zwykle kurs). Następnie na zakładce kontekstowej wstążki odpowiadającej klikniętej serii danych zmień typ wykresu.

    

   Jak zmienić kolor wybranej linii wykresu

   Aby zmienić kolor linii wykresu (np. ceny), kliknij ją, a następnie wybierz polecenie "Kolor linii" z jej zakładki kontekstowej.

    

   Jak zmieniać pozycję paneli w obrębie okna wykresu

   Aby przenieść panel w obrębie wykresu, "chwyć" go za punkt przeciągania.

   Następnie zmodyfikuj jego położenie wykorzystując nawigator pozycji (wymaga to odrobiny wprawy…).

   Panele możesz ustawiać nie tylko pod sobą, ale również obok siebie.

    

   Czy mogę otworzyć kilka wskaźników na jednym panelu?

   Tak. Wskaźniki, jak również wszystkie serie danych możesz przeciągać pomiędzy panelami, "chwytając" je myszą i używając techniki Drag&Drop.

    

   Dlaczego jedna z serii na wykresie jest płaska bądź niewidoczna?

   Prawdopodobnie dwie serie o rozłącznych zakresach wartości zostały podpięte do tej samej osi wartości.

   Aby odpiąć serię od osi wartości, kliknij przycisk "Na osi" na zakładce kontekstowej tej serii…

   … lub na zakładce „Oś wartości” sprawdź które serie są do niej podpięte.

    

   Jak przywrócić wolumen lub inną usuniętą serię danych

   Aby przywrócić usunięty z wykresu wolumen (LOP, cenę, …) skorzystaj z kosza na zakładce "Wykres".

    

   Gdzie znajdę wyniki pomiarów linijki?

   Wyniki pomiarów linijki prezentowane są w Inspektorze Danych.

    

   Dlaczego Inspektor Danych znika i pojawia się samoczynnie?

   Inspektor Danych pojawia się automatycznie po wejściu wskaźnika myszy w pole wykresu. Znika po opuszczeniu pola wykresu przez wskaźnik myszy.

   Jeśli Inspektor nie pojawia się, oznacza to, że został zamknięty. Należy go włączyć poleceniem "Inspektor" na zakładce "Narzędzia główne".

 •  

  Tabele

  • Jak zarządzać instrumentami w tabeli

   Z zakładki "Instrument" tabeli wybierz polecenie "Zarządzaj". W oknie, które się pojawi określasz, które instrumenty mają znaleźć się w tabeli. Alternatywnie możesz użyć odpowiedniego polecenia menu podręcznego tabeli.

    

   Jak szybko dodać jeden instrument do tabeli

   Aby błyskawicznie dodać instrument do tabeli, wciśnij na klawiaturze klawisz "Insert". W pozycji wskazywanej wskaźnikiem myszy, pojawi się "Skróter".

   Wpisz w nim całość lub część nazwy lub skrótu instrumentu i zaakceptuj wybór klawiszem Enter.

   Jeśli nie wiesz dokładnie jak brzmi nazwa waloru lub chcesz skrócić proces wpisywania a podpowiadana nazwa nie jest tą, której oczekujesz, wciśnij strzałkę w dół na klawiaturze. Spowoduje to rozwinięcie pełnej listy instrumentów posiadających w swojej nazwie wpisany ciąg znaków.

    

   Jak "przypiąć" instrument na początku tabeli

   Aby zmienić pozycję instrumentu na dokładnie taką jaką sobie życzysz (a nie wynikającą z kolejności sortowania) kliknij instrument w tabeli, przejdź na zakładkę kontekstową „Instrument”, a następnie przenieś go w wybrane miejsce, używając w tym celu przycisków z grupy "Pozycja".

   "Przypięty" instrument oznaczany jest dodatkowo znakiem pineski.

    

   Jak zmienić nazwę tabeli

   Użyj pierwszego polecenia zakładki kontekstowej tabeli, które umożliwi ci wprowadzenie nowej nazwy.

    

   Jak umieścić w komórce tabeli dodatkowe informacje o instrumencie

   Aby umieścić lub zmienić typ prezentowanej informacji w wybranej komórce tabeli, przejdź na jej zakładkę "Tabela" i wybierz polecenie „Dostosuj”.

   Z okna „Dostosuj” przeciągaj typy pól na wybrane komórki tabeli lub klikaj je aby ustawić typ pola w komórce pod kursorem.

    

   Jak zwiększyć rozmiar czcionki w tabeli

   Przejdź na zakładkę "Tabela" i wciskaj przycisk „Powiększ czcionkę” aż do uzyskania satysfakcjonującego cię rezultatu.

    

   Jak ustawić szablon domyślny dla nowych tabel

   Aby wykorzystać stworzoną tabelę jako szablon do tworzenia nowych tabel, zapisz wybraną tabelę na dysku (Ctrl+S).

   Następnie otwórz Opcje programu.

   W polu "Szablon tabeli" grupy „Tabela” wskaż zapisaną wcześniej tabelę i zamknij ustawienia programu.

   Od tej chwili każdorazowe użycie przycisku "Tabela" na zakładce "Narzędzia główne" wstążki spowoduje otwarcie zdefiniowanej wcześniej tabeli.

   Uwaga! Odtwarzany będzie jedynie układ kolumn, pól i ich kolorystyka a nie zawartość czyli instrumenty znajdujące się w tabeli.

 •  

  Pozostałe narzędzia

  • Jak umieścić instrument w Transakcjach, Ofertach, Pełnym arkuszu, itd.

   Aby umieścić instrument w dowolnym oknie, skorzystaj z narzędzia "Skrótera" (klawisz Insert) lub przeciągnij go z innego okna (np. z Tabeli notowań, Wykresu lub nawet okna Statystyki sesji).

    

   Jak definiować warunek alertu

   Aby zdefiniować warunek alertu, przeciągnij instrument (z tabeli, statystyki sesji lub dowolnego innego okna) na lewą część warunku w alercie.

   Następnie w prawej części warunku umieść inną serię danych lub wpisz wartość.

    

   Co może być elementem warunku w alercie

   Warunek alertu może być definiowany przez:

   • wartość wpisaną ręcznie
   • serię danych (cenę, wolumen, LOP, wskaźnik analizy technicznej)
   • pole Tabeli notowań
   • pole Informacji szczegółowych
   • pole Ofert
   • pozycję podsumowania Statystyki sesji (należy przeciągać odpowiednią część wykresu podsumowującego).

   Przykładowy warunek poniżej zostanie spełniony gdy Wig20 znajdzie się ponad swoją średnią a jednocześnie liczba spółek rosnących na sesji będzie większa od dwustu.

 •  

  Zobacz jak zainstalować program Notowania Mobilne w swoim telefonie lub tablecie

  • Program należy zainstalować poprzez sklep danej platformy. W tym celu na urządzeniu, na którym instalujemy aplikację proszę kliknąć link zgodny z systemem operacyjnym i modelem urządzenia. Aby znaleźć aplikację bezpośrednio w sklepie wpisz w wyszukiwarce „notowania mobilne 3”.


   Pakiety instalacyjne

    

   Jak uruchomić Notowania Mobilne?

   Po zainstalowaniu oprogramowania należy:

   • uruchomić aplikację
   • na ekranie logowania wypełnić pola grupa i użytkownik:

    grupa: wpisz "mBank" (wielkość liter nie ma znaczenia),
    użytkownik: login wygenerowany przez system mBanku podczas aktywacji notowań mobilnych. Login prezentowany jest w serwisie transakcyjnym w opcji: Inwestycje>Giełda>Dane i ustawienia, w polu „Login do notowań mobilnych”. Login w Twoim urządzeniu mobilnym zostanie zapamiętany. Nie będzie koniczne wpisywanie go przy każdym uruchomieniu aplikacji. W aplikacji dla klientów eMaklera po wpisaniu w polu grupa „mBank”, pole hasło znika.


   Ważna informacja 

   Login pojawia się w serwisie transakcyjnym zaraz po aktywacji Notowań Mobilnych, ale jest aktywny dopiero następnego dnia. Notowania Mobilne mogą być aktywowane tylko równocześnie z notowaniami standardowymi lub Statica oraz w trakcie abonamentu na notowania standardowe lub Statica.
   Okres aktywności notowań mobilnych musi być taki sam, jak aktywnych notowań standardowych lub mStatica. 
   Liczba dostępnych ofert jest taka sama, jak w aktywnych notowaniach standardowych lub mStatica.

    

   Aktywuj usługę eMakler

    

   Przykład

   Klient w dniu 20.11.2011 ma aktywne notowania standardowe do 31.01.2012. W celu aktywowania notowań mobilnych powinien wybrać opcję Notowania ciągłe>Zmiana abonamentu, zaznaczyć pole „notowania mobilne” i wpisać w pole „Liczba miesięcy abonamentu” liczbę pełnych miesięcy do końca abonamentu, czyli w tym przypadku 2.

     

   Pliki pomocy