Tabela funkcjonalności eMAKLER

Poniższa tabela zawiera informacje na temat wszystkich funkcji dostępnych w ramach usługi maklerskiej mBanku oraz kanałów, którymi dana dyspozycja może zostać złożona.

 

Instrumenty finansowe

Rodzaj instrumentu Dostępność
Akcje TAK
Obligacje TAK
Prawa poboru, PDA TAK
Certyfikaty TAK
Jednostki indeksowe NIE
Kontrakty terminowe na WIG20 TAK
Kontrakty terminowe na WIG40 NIE
Kontrakty terminowe na akcje NIE
Kontrakty terminowe na kursy walut NIE
Opcje NIE
Warranty NIE

 

Rodzaje zleceń na GPW

Rodzaj zlecenia Strona internetowa Serwis transakcyjny BOK Placówka/Oddział PB (dotyczy klientów Private Banking)
Z limitem, PKC, PCR, PEG NIE TAK TAK (8:30-17:30) NIE
Stop Loss, Stop Limit NIE TAK TAK (8:30-17:30) NIE
WUJ, MWW NIE TAK TAK (8:30-17:30) NIE
DZIEŃ, WIA, WLA, WNF, WNZ, WDC, WDD NIE TAK TAK (8:30-17:30) NIE
Modyfikacje zleceń NIE TAK TAK (8:30-17:30) NIE
Zapis na emisje z prawem poboru NIE TAK TAK (8:30-17:30) NIE
Oferty publiczne NIE TAK TAK (8:30-17:30) NIE

 

Rodzaje zleceń na giełdy zagraniczne (LSE, NYSE, NASDAQ, XETRA)

Rodzaj zlecenia Strona internetowa Serwis transakcyjny BOK Placówka/Oddział PB (dotyczy klientów Private Banking)
Z limitem, PKC NIE TAK TAK (8:30-17:30) NIE
DZIEŃ, WDD NIE TAK TAK (8:30-17:30) NIE

Na giełdy zagraniczne nie są przyjmowane zlecenia z parametrami: PCR, PEG, Stop Limit, Stop Loss, WUJ, MWW, WIA, WLA, WNF, WNZ, WDC oraz modyfikacje zleceń.  

 

Uprzejmie informujemy, iż Bm mBanku, zgodnie z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mającymi na celu podwyższenie bezpieczeństwa obrotu giełdowego, wprowadził szczególne zasady przyjmowania niektórych zleceń. Zgodnie z tymi zasadami Bm mBanku nie przyjmuje za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego dyspozycji dotyczących:
a) zleceń na rynek kasowy, których wartość przekracza 5 mln zł.
b) zleceń na rynek terminowy, których wolumen przekracza 500 sztuk.
c) zleceń kupna papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest większy o:

 • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji
 • 80 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect
 • 15 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji

d) zleceń sprzedaży papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest mniejszy o:

 • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji
 • 80 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect
 • 15 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji


Zlecenia o powyższych parametrach mogą być składane przez Klientów w drodze dyspozycji telefonicznych za pośrednictwem mLinii.

Bm mBanku nie przyjmuje zleceń na certyfikaty strukturyzowane oraz warranty bez limitu ceny, tj. zleceń PKC i PCR.

Uwaga! W przypadku dużych wahań kursów Bm mBanku może przyjmować zlecenia z limitem ceny znacznie odbiegającym od kursu odniesienia, w szczególności jeśli zlecenie spowoduje zawarcie transakcji.
Jednocześnie przypominamy, iż przed wysłaniem dyspozycji zlecenia, Inwestor powinien zweryfikować poprawność parametrów zlecenia. W szczególności kontroli podlegać powinny:

 • rodzaj zlecenia: Kupno lub Sprzedaż
 • walor, na który opiewa zlecenie
 • liczba papierów wartościowych w zleceniu
 • poprawne określenie limitu ceny
 • prawidłowe jest wyłącznie wprowadzenie konkretnego limitu ceny lub wystawienie zlecenia bez limitu (PKC)
 • poprawny limit aktywacji

Złożenie zlecenia przekraczającego maksymalną wartość lub wolumen, o którym mowa w „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3. oznacza jednocześnie zgodę składającego zlecenie na dodatkowe jego potwierdzenie przez Bm mBanku. wymagane zgodnie z zapisami „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3.

Biuro maklerskie mBanku nie przyjmuje zleceń na notowane na GPW akcje, do obrotu którymi stosuje się ograniczenia wynikające z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych (akcje należące do klasy notowań, o której mowa w § 71 pkt 5) lub § 72 ust. 1a Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP).

 

Rachunek transakcyjny

Rachunek Transakcyjny jest otwierany obligatoryjnie i automatycznie Klientom, którzy złożą wnioski o aktywację Instrumentów pochodnych. Rachunek transakcyjny od momentu otwarcia jest powiązany z usługą maklerską w miejsce rachunku eKONTO, mKONTO. Nie ma możliwości powiązania usługi maklerskiej z innym rachunkiem niż transakcyjny jeśli aktywna jest usługa Instrumentów pochodnych.

 

Cechy rachunku transakcyjnego Dostępność
Oprocentowanie 0,00%
Przelewy zdefiniowane BRAK
Zlecenia stałe BRAK
Kredyt odnawialny BRAK
Karta do rachunku BRAK
Przelewy wewnętrzne przychodzące tylko na rachunek nadrzędny (eKONTO, mKONTO)
Przelewy wewnętrzne wychodzące tylko na rachunek nadrzędny (eKONTO, mKONTO)
Przelewy zewnętrzne wychodzące BRAK
Przelewy zewnętrzne przychodzące TAK
Zdefiniowanie maksymalnej kwoty TAK

 

Uzupełnianie depozytu zabezpieczającego

Ostateczny termin uzupełnienia depozytu zabezpieczającego upływa o godzinie 5:00 (rano) w D+1, gdzie D to dzień powstania depozytu. Uzupełnienie depozytu odbywa się przez zasilenie odpowiednimi środkami rachunku transakcyjnego, z którego Bm mBanku pobierze środki na uzupełnienie depozytu.

O konieczności uzupełnienia depozytu Bm mBanku i mBank będą informować poprzez wiadomość do serwisu transakcyjnego po zakończeniu codziennych rozrachunków giełdowych. Możliwe jest także zdefiniowane w serwisie transakcyjnym powiadamiania za pośrednictwem SMS.

 

Limit pozycji

Określa wartościowo maksymalne zaangażowanie w instrumenty pochodne, czyli maksymalna kwotę, jaka może być na depozycie zabezpieczającym. Każde zlecenie powodujące przekroczenie tej kwoty będzie odrzucane. Kwota ta została ustalona na 300.000 PLN i jest prezentowana w „Szczegółach umowy” w polu „Limit pozycji” (dla klientów, którzy mają aktywna umowę na pochodne).

 

Inne dyspozycje

Rodzaj dyspozycji Strona internetowa Serwis transakcyjny BOK Placówka/Oddział PB (dotyczy klientów Private Banking)
Transfer portfela NIE NIE TAK (8:00-22:00) NIE
Blokada pod WZA NIE NIE TAK (8:00-22:00) NIE
Nadanie NKK (podczas składania wniosku o Instrumenty pochodne) NIE TAK TAK (8:00-22:00) NIE
Wykup certyfikatów NIE NIE TAK (8:00-22:00) NIE
Odpowiedź na wezwanie do sprzedaży akcji NIE NIE TAK (9:00-16:00) NIE
Blokada akcji i wydanie świadectwa depozytowego NIE NIE TAK (8:00-22:00) NIE
Aktywacja usługi NIE TAK TAK (8:00-22:00) NIE
Zamknięcie usługi NIE NIE NIE NIE

W ramach instrumentów pochodnych można mieć tylko jeden portfel.

 

Informujemy, że Bm mBanku działając na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla Klientów banków (§ 14 pkt.3) określa szczególne warunki przyjmowania niektórych zleceń i dyspozycji:

 • żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych - przyjmowane są przez Bm mBanku do drugiego dnia poprzedzającego (D-2) ostateczny termin złożenia żądania wykupu wynikający z Prospektu Emisyjnego lub komunikatu wydanego na podstawie Prospektu danego certyfikatu
 • zgłoszenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - przyjmowane są przez Bm mBanku do dnia poprzedzającego (D-1) ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
 • dyspozycja blokady i zlecenie sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie - przyjmowane są przez Bm mBanku do dnia poprzedzającego (D-1) ostateczny termin na dokonanie blokady akcji i złożenia zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie zawarty w treści wezwania

 

Podtrzymywanie sesji w serwisie transakcyjnym.

Klienci eMAKLERA posiadający abonament notowań ciągłych (bez względu na liczbę ofert) mają możliwość wyłączenia mechanizmu automatycznego wylogowania z serwisu transakcyjnego po 20 minutach bezczynności użytkownika. Aby skorzystać z tej opcji należy wybrać „Notowania ciągłe” z menu kontekstowego, a następnie „Podtrzymywanie sesji”. Pojawi się komunikat informujący, że po zatwierdzeniu hasłem mechanizm będzie wyłączony oraz ostrzeżenie, że mBank nie zaleca wyłączania mechanizmu ze względów bezpieczeństwa. Po zatwierdzeniu operacji hasłem jednorazowym lub SMS’owym mechanizm zostaje wyłączony, przy czym podtrzymywanie sesji rozpoczyna się w momencie uruchamia appletu notowań. Po zamknięciu appletu mechanizm zakończy sesję po 20 minutach bezczynności. Ponowne uruchomienie appletu znów zacznie podtrzymywać sesję.

Aby powrócić do normalnego funkcjonowania mechanizmu, należy wybrać opcję „Podtrzymywanie sesji” i po zapoznaniu się z wyświetlonym komunikatem zatwierdzić operację hasłem jednorazowym lub SMS’owym. Od tego momentu, bez względu na stan appletu, nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu po 20 minutach bezczynności.

mBank, ze względów bezpieczeństwa, nie zaleca wyłączania mechanizmu automatycznego wylogowania z systemu. Zwracamy uwagę, że Klient decydując się na wyłączenie mechanizmu powinien być świadomy zagrożeń z tym związanych.

Zawarcie umowy o usługę eMakler i instrumenty pochodne w ramach usługi eMakler w trybie zdalnym

Dyspozycję zawarcia umowy/umowy derywatów zdalnie w formie elektronicznej (umowa zatwierdzana hasłem SMS lub autoryzacją mobilną) posiadacz rachunku bankowego może złożyć:
a) za pośrednictwem mLinii 801-300-800
b) za pośrednictwem strony internetowej mBanku 

W przypadku wybrania zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej:

1) podczas składania wniosku o zawarcie umowy/umowy derywatów

- klient składa mBankowi ofertę zawarcia umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej, którą mBank niezwłocznie przyjmuje i wysyła klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia tej oferty

- mBank przesyła klientowi regulamin usługi eMakler za pośrednictwem poczty elektronicznej
2) mBank udostępnia umowę/umowę derywatów przed wysłaniem wniosku przez klienta

3) klient akceptuje treść umowy kodem SMS, autoryzacją mobilną lub hasłem jednorazowym.

4) po zawarciu umowy/umowy derywatów w formie elektronicznej mBank niezwłocznie wysyła do klienta elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy/umowy derywatów w formie pliku PDF dołączonego do wiadomości e-mail,

 

mBank rozpoczyna świadczenie usługi eMakler/IKE eMakler/IKZE eMakler:

1) w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej – po zaakceptowaniu treści umowy/umowy derywatów hasłem SMS, autoryzacją mobilną lub hasłem jednorazowym oraz po otwarciu na rzecz klienta rachunku inwestycyjnego. Z zastrzeżeniem sytuacji nieprzewidzianych proces trwa ok. 1 minuty.

 

Więcej o procesie zawarcia umowy