Wypowiedzenie umowy rachunku w mBanku - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak wypowiedzieć umowę rachunku w mBanku?

  • Umowę rachunku zawartą z Bankiem można wypowiedzieć w całości lub w części dotyczącej wskazanego na wniosku rachunku, składając dyspozycję:

   A. w serwisie transakcyjnym
   Po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego wybierz: 

   Finanse, Usługi, Nowa usługa, Wypowiedzenie umowy Lub Pomoc, Co chcesz zrobić, Coś innego, Rachunki, Wypowiedzenie umowy w całości oraz w części dotyczące rachunku osobistego i firmowego


   B. u Konsultanta mLinii
   Należy skontaktować się z konsultantem mLinii pod numerem telefonu +48 42 6 300 800. Po dokonaniu identyfikacji tożsamości konsultant przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku.

   C. w placówce banku
   Do placówki należy udać się z dokumentem tożsamości. Pracownik przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku.

   D. poprzez przesłanie własnoręcznie napisanego wypowiedzenia umowy na adres korespondencyjny banku
   Wypowiedzenie powinno zawierać: imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy rachunku, numer PESEL posiadacza/posiadaczy, numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym rachunku, tryb w jakim ma być rozwiązana umowa (np. miesięczny). Podpis złożony na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.
   Istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu na wypowiedzeniu przez upoważniony do tego podmiot. Szczegółowe zasady dotyczące poświadczania podpisu dostępne są na stronie internetowej lub u konsultanta mLinii.

   Co dalej?
   Po złożeniu wniosku w serwisie transakcyjnym lub u Konsultanta mLinii, nastąpi kontakt telefoniczny ze strony Banku. Pracownik przekaże informacje na temat dalszych etapów realizacji wypowiedzenia umowy rachunku w całości.

   Informujemy, że Punkty Obsługi Aspiro S.A. nie są uprawnione do przyjmowania dyspozycji wypowiedzenia umowy rachunku/ów w związku z czym Bank nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ewentualnego braku jej realizacji. 

 •  

  Ile wynosi termin wypowiedzenia?

  • Wypowiedzenie umowy może zostać złożone w każdym czasie pod warunkiem spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.

   Standardowo odbywa się z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

 •  

  Od kiedy jest liczony termin wypowiedzenia?

  • Termin wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza Rachunku liczony jest w przypadku wypowiedzenia złożonego:

   • w formie pisemnej - od dnia doręczenia wypowiedzenia do Banku, 
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku - od dnia złożenia wniosku o wypowiedzenie Umowy w serwisie transakcyjnym Banku,
   • za pośrednictwem BOK - od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem BOK.
 •  

  Czy należy wskazać rachunek do przelewu środków? Co się stanie jeśli tego nie zrobię?

  • Środki pieniężne przelewane są na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Jeśli rachunek do przelania środków nie zostanie podany lub podany nr okaże się nieprawidłowy to saldo rachunku, od dnia upływu terminu wypowiedzenia, staje się nieoprocentowanym depozytem. Zwrot takich środków może nastąpić po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem konsultanta mLinii jeżeli osoba nadal posiada relacje z mBankiem.

   Jeżeli osoba nie posiada relacji z mBankiem niezbędne jest przesłanie w tej sprawie pisma na adres mBanku z informacją o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki. Podpis złożony na przesłanej dyspozycji powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.

 •  

  Czy rachunek zostanie zamknięty, jeżeli nie będę z niego korzystać?

  • Bank może wypowiedzieć Umowę:

   - w przypadku rachunków osobistych, jeżeli w okresie jednego roku trwania Umowy rachunek nie wykazuje żadnych obrotów, w tym gdy nie dokonano żadnej wpłaty; sytuacja nie dotyczy rachunków z saldem dodatnim;

   - w przypadku rachunków firmowych w sytuacji, gdy rachunek nie wykazuje przez okres trzech miesięcy żadnych obrotów, za wyjątkiem okresowego dopisywania odsetek i ich wypłat lub gdy nie dokonano wpłaty przez okres 30 dni od dnia otwarcia Rachunku.

 •  

  Gdzie można wnioskować o informację zbiorczą?

  • Spadkobierca może złożyć wniosek w każdym banku lub SKOK-u. Natomiast w przypadku zapytania o rachunki własne w bankach i SKOK-ach, należy złożyć wniosek w banku (SKOK-u), w którym został bezpośrednio założony rachunek.
   Dostępna jest również opcja wysłania wniosku listem z tym, że własnoręczność złożonego na wniosku podpisu musi być potwierdzona notarialnie.

 •  

  Jakie dokumenty są wymagane?

  • W przypadku, gdy składa wniosek spadkobierca:

   • oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza/pracownika banku odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
   • oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza/pracownika banku odpisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub,
   • inny dokument stwierdzający tytuł prawny do spadku,
   • akt zgonu – w przypadku, gdy na podstawie innych dokumentów weryfikacja danych zmarłego nie jest możliwa,
   • dokument uprawniający do reprezentacji Wnioskodawcy – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną albo reprezentowany jest np. przez przedstawiciela ustawowego,
   • dokument pełnomocnictwa rodzajowego do uzyskania w imieniu Wnioskodawcy zbiorczej informacji z Centralnej Informacji – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

   W przypadku, gdy składa wniosek Posiadacz rachunku z zapytaniem o swoje rachunki:

   • sprawdzenie dokumentów potwierdzających tożsamość Posiadacza rachunku w celu weryfikacji tytułu prawnego wystąpienia o zbiorczą informację (sprawdzenie dokumentów potwierdzających jego tożsamość),
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca reprezentowany jest np. przez przedstawiciela
    ustawowego - dokument uprawniający do reprezentacji Wnioskodawcy,
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa rodzajowego do uzyskania w imieniu Wnioskodawcy zbiorczej informacji z Centralnej Informacji.

   W przypadku, gdy składa wniosek podmiot uprawniony na podstawie art. 105b Ustawy Prawo bankowe:

   • dokument wykazujący, że pomiot uprawniony występuje w granicach uprawnień do żądania zbiorczej informacji wynikających z podstawy prawnej do wystapienia z Wnioskiem,
   • dokument upoważniający do działania w imieniu Wnioskodawcy – w sytuacji, gdy Wnioskodawcę reprezentuje osoba działająca z jego upoważnienia.

   Bank nie zatrzymuje oryginałów załączonych do wniosku dokumentów, sporządza ich kopię za potwierdzeniem z oryginałem.

 •  

  W jaki sposób dokonać opłaty za zbiorczą informację?

  • Opłatę można zrealizować jako wpłatę gotówkową w kasie placówki mBanku lub przelać na rachunek techniczny o numerze 10114020040000310264707702 z następującym tytułem wpłaty: CENTRALNA INFORMACJA imię i nazwisko wnioskodawcy.
   W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni od dnia wpływu dokumentów do mBanku, wniosek zostanie odrzucony.