Wypowiedzenie umowy rachunku w mBanku - pytania i odpowiedzi

 •  

  W jaki sposób wypowiedzieć umowę konta dla osób fizycznych w mBanku?

  • Wypowiedzenie umowy może złożyć tylko i wyłącznie Posiadacz rachunku. 

   Umowę rachunku zawartą z Bankiem można wypowiedzieć w całości lub w części dotyczącej wskazanego na wniosku rachunku, składając dyspozycję:

   a). w serwisie transakcyjnym

   Po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego wybierz:
   Produkty > Usługi > Nowa usługa >Wypowiedzenie Umowy
   Lub
   Pomoc > Załatw swoje sprawy > Inna sprawa. W wyszukiwarce wybierz:
   Wypowiedzenie umowy w całości oraz w części dotyczące rachunku osobistego i firmowego

    

   b). u Konsultanta mLinii

   Należy skontaktować się z konsultantem mLinii pod numerem telefonu +48 42 6 300 800. Po dokonaniu identyfikacji tożsamości konsultant przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku.

   c). w placówce banku

   Do placówki należy udać się z dokumentem tożsamości. Pracownik przyjmie dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku.

   d). poprzez przesłanie własnoręcznie napisanego wypowiedzenia umowy na adres korespondencyjny banku

   Wypowiedzenie powinno zawierać: imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy rachunku, numer PESEL posiadacza/posiadaczy, numer zamykanego rachunku, numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym rachunku, tryb w jakim ma być rozwiązana umowa (np. miesięczny). Podpis złożony na wypowiedzeniu powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.
   Istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu na wypowiedzeniu przez upoważniony do tego podmiot. Szczegółowe zasady dotyczące poświadczania podpisu dostępne są na stronie internetowej lub u konsultanta mLinii.


   Informujemy, że mFinanse S.A. nie jest uprawniona do przyjmowania dyspozycji wypowiedzenia umowy rachunku/ów. W związku z czym Bank nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ewentualnego braku jej realizacji. 

    

   Umowa reguluje formę w której możesz ją wypowiedzieć. Sprawdź w treści umowy jakich wymagań musisz dochować.

 •  

  Jaki jest okres wypowiedzenia?

  • Okres wypowiedzenia określa umowa lub regulamin. Standardowo odbywa się z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W wyjątkowych okolicznościach możesz prosić o:

    

   • wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, realizowane ze skutkiem od dnia poinformowania posiadacza rachunku o zmianie (z powodu zmian w Regulaminie, tabeli prowizji i opłat, tabeli stóp procentowych)
   • skrócony okres wypowiedzenia realizowany po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

   Liczymy go:

   • od dnia, w którym otrzymamy Twoje pisemne wypowiedzenie, 
   • od dnia, gdy złożysz wniosek o wypowiedzenie umowy w serwisie transakcyjnym, wypowiesz umowę w BOK lub w placówce.

    

 •  

  Czy należy wskazać rachunek do przelewu środków? Co się stanie jeśli tego nie zrobię?

  • Środki pieniężne przelane będą na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. Jeśli nie wskażesz rachunku do przelania środków lub podasz nieprawidłowy numer to saldo rachunku, od dnia upływu terminu wypowiedzenia, staje się nieoprocentowanym depozytem.


   Zwrot takich środków może nastąpić:

   a) jeżeli nadal posiadasz relacje z mBankiem - po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem konsultanta mLinii,

   b) jeżeli nie posiadasz relacji z mBankiem - za przesłaniem w tej sprawie pisma na adres mBanku z informacją o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki. Podpis złożony na przesłanej dyspozycji powinien być zgodny ze wzorem podpisu posiadanym przez mBank widniejącym na Umowie lub Oświadczeniu o zmianie nazwiska, Formularzu zmiany wzoru podpisu, jeżeli taki dokument był składany. Jeśli podpis nie będzie zgodny, dyspozycja nie zostanie zrealizowana. Własnoręczność podpisu złożonego na dyspozycji dotyczącej zwrotu środków może potwierdzić upoważniony do tego podmiot. Szczegółowe zasady dotyczące poświadczania podpisu dostępne są na stronie internetowej.

    

 •  

  Jakie dokumenty są wymagane?

  • W przypadku, gdy składa wniosek spadkobierca:

   • oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza/pracownika banku odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
   • oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza/pracownika banku odpisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub,
   • inny dokument stwierdzający tytuł prawny do spadku,
   • akt zgonu – w przypadku, gdy na podstawie innych dokumentów weryfikacja danych zmarłego nie jest możliwa,
   • dokument uprawniający do reprezentacji Wnioskodawcy – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną albo reprezentowany jest np. przez przedstawiciela ustawowego,
   • dokument pełnomocnictwa rodzajowego do uzyskania w imieniu Wnioskodawcy zbiorczej informacji z Centralnej Informacji – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

    

   W przypadku, gdy składa wniosek Posiadacz rachunku z zapytaniem o swoje rachunki:

   • sprawdzenie dokumentów potwierdzających tożsamość Posiadacza rachunku w celu weryfikacji tytułu prawnego wystąpienia o zbiorczą informację (sprawdzenie dokumentów potwierdzających jego tożsamość),
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca reprezentowany jest np. przez przedstawiciela
    ustawowego - dokument uprawniający do reprezentacji Wnioskodawcy,
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa rodzajowego do uzyskania w imieniu Wnioskodawcy zbiorczej informacji z Centralnej Informacji.

    

   W przypadku, gdy składa wniosek podmiot uprawniony na podstawie art. 105b Ustawy Prawo bankowe:

   • dokument wykazujący, że pomiot uprawniony występuje w granicach uprawnień do żądania zbiorczej informacji wynikających z podstawy prawnej do wystąpienia z Wnioskiem,
   • dokument upoważniający do działania w imieniu Wnioskodawcy – w sytuacji, gdy Wnioskodawcę reprezentuje osoba działająca z jego upoważnienia.

    

   Bank nie zatrzymuje oryginałów załączonych do wniosku dokumentów, sporządza ich kopię za potwierdzeniem z oryginałem.

 •  

  Gdzie można wnioskować o informację zbiorczą?

  • Spadkobierca może złożyć wniosek w każdym banku lub SKOK-u. Natomiast w przypadku zapytania o rachunki własne w bankach i SKOK-ach, należy złożyć wniosek w banku (SKOK-u), w którym został bezpośrednio założony rachunek.
   Dostępna jest również opcja wysłania wniosku listem z tym, że własnoręczność złożonego na wniosku podpisu musi być potwierdzona notarialnie.