Już możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe).

Jak to działa

  • zawieszenie płatności kredytu dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej raty
  • zgodnie z ustawą możesz skorzystać z zawieszania rat w okresie od 01.06.2024 do 31.08.2024 – w wymiarze dwóch miesięcy, oraz w okresie  od 01.09. 2024 do 31.12.2024 – w wymiarze max. dwóch miesięcy
  • okres kredytowania wydłuża się o okres zawieszenia spłaty kredytu
  • na jednym wniosku możesz zaznaczyć wszystkie okresy zawieszenia spłaty rat kredytu (zgodnie z limitem w danym okresie). Możesz też dla każdego miesiąca złożyć oddzielny wniosek
  • w przypadku ubezpieczeń, gdzie składka płatna jest od raty kredytu, a bank nie będzie pobierał jej w okresie wakacji kredytowych, decyzję o świadczeniu lub braku świadczenia ochrony podjęły Towarzystwa Ubezpieczeniowe:
   – UNIQA TU S.A. będzie świadczyć ochronę ubezpieczeniową
   – TUiR Allianz Polska S.A nie świadczy ochrony ubezpieczeniowej

   

Ustawowe wakacje kredytowe są dla Ciebie, jeśli:

  • masz umowę o kredyt hipoteczny zawartą w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych przed 01.07.2022 r.
  • kredyt jest udzielony w PLN i nie jest indeksowany lub denominowany walutą obcą ani nie jest to kredyt walutowy
  • maksymalna kwota udzielonego kredytu nie przekroczyła 1.200.000 PLN
  • nie korzystasz z wakacji kredytowych dla innego kredytu, w którym jesteś kredytobiorcą lub współkredytobiorcą
  • średnia arytmetyczna stosunku wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej twojego kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu twojego gospodarstwa domowego przekracza 30% lub masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wskazówki jak sprawdzić czy spełniasz te warunki umieściliśmy w Pytaniach i odpowiedziach.

   

Pamiętaj!
By skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek musisz złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty. Wtedy jej nie pobierzemy.

Przykład. Jeśli płatność raty kredytu przypada 15 czerwca, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty możesz złożyć do 15 czerwca.

Jak złożyć wniosek

 

mBank

 

mBank hipoteczny

lub

zaloguj się na swoje konto w zakładce Pomoc > Załatw swoje sprawy > Inna sprawa > w wyszukiwarce wpisz "Wsparcie w spłacie kredytów"

 
Pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak zostaną naliczone odsetki do dnia zawieszenia spłaty kredytu i po ich zakończeniu?

  • Odsetki zostaną naliczone od dnia płatności ostatniej raty do dnia włączenia zawieszenia spłaty kredytu. W okresie zawieszenia odsetki będą wynosiły 0 zł. Od następnego dnia po zakończeniuzawieszenia spłaty kredytu, ponownie będziemy naliczać odsetki (po aktualnie obowiązującym oprocentowaniu) aż do dnia spłaty najbliższej raty. W dniu spłaty najbliższej raty, po zakończeniu wakacji, zapłacisz odsetki naliczone przed włączeniem wakacji i te naliczone po ich zakończeniu.

    

 •  

  Czy muszę zawrzeć aneks do umowy lub podpisać jakiś inny dokument?

  • Zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe) nie wiąże się z podpisaniem aneksu do umowy kredytu. Jeżeli wniosek złożysz w serwisie transakcyjnym, nie wymagamy od Ciebie żadnego podpisu na dokumencie papierowym – wszystkie oświadczenia złożysz elektronicznie. Jeśli wniosek złożysz w placówce, pracownik banku poprosi Cię o podpisanie jednego dokumentu  – Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu.

 •  

  Korzystam z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu?

  • Jeśli korzystasz z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, BGK będzie wypłacał wsparcie zgodnie z harmonogramem. Wypłacone wsparcie przeksięgujemy na poczet spłaty kolejnych rat kredytu, następujących po okresach obowiązywania zawieszenia spłaty kredytu (ustawowych wakacji kredytowych).
   Przykład. Jeżeli w miesiącach: czerwiec - lipiec 2024 r. masz wakacje ustawowe, to rata przypadająca w sierpniu 2024 r. zostanie spłacona ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. •  

  Czy w trakcie zawieszenia  spłaty kredytu będą pobierane opłaty ubezpieczeniowe?

  • Będziemy pobierać składki ubezpieczeniowe, które liczone są:
   a) od Sumy Ubezpieczenia,
   b) od salda zadłużenia,
   c) od wysokości limitu zadłużenia (WWJ)
   d) lub ustalane indywidualnie (dla indywidualnego ubezpieczenia nieruchomości).
   W zakresie tych ubezpieczeń klient ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową.

   Nie będziemy pobierać składek ubezpieczeń Spłaty Rat Kredytu, których składki obliczane są jako procent raty kredytowej.
   Decyzję o świadczeniu lub braku świadczenia ochrony podjęły Towarzystwa Ubezpieczeń:
   UNIQA TU S.A. będzie świadczyć ochronę ubezpieczeniową.
   TUiR Allianz Polska S.A nie świadczy ochrony ubezpieczeniowej.

 •  

  Jak mam wyliczyć czy moja rata przekracza 30% dochodu mojego gospodarstwa domowego?

  • Dochód – Twoje przychody z miesiąca:

   • który poprzedza miesiąc złożenia przez Ciebie wniosku o wakacje kredytowe lub
   • w którym składasz wniosek o wakacje kredytowe – jeśli utracisz dochód.

   Aby wyliczyć dochód, pomniejsz swoje miesięczne przychody o:

   1) podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,

   2) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

   3) składki na ubezpieczenie społeczne,

   4) kwotę alimentów, które płacisz na rzecz innych osób.

    

    

   Gospodarstwo domowe – gospodarstwo, które tworzysz:

   • samodzielnie (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub
   • wspólnie z innymi osobami, które na stałe z Tobą mieszkają (wieloosobowe gospodarstwo domowe).

   Szczegółowe definicje pojęć znajdziesz w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

    

   1. Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc.

    

   Ważne! Jeśli Twoja umowa kredytu hipotecznego została podpisana przez więcej niż jedną osobę – oblicz dochód dla każdej z nich.

    

   2. Oblicz wskaźnik stosunku raty do uzyskiwanego dochodu (czyli RdD) dla każdego miesiąca.

    

   Wskaźnik RdD – stosunek Twojej miesięcznej raty kredytu hipotecznego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego. Wartość wskaźnika jest wyrażona w procentach (np. 0,45 to 45%).

    

   Wzór

   Przykład:

   Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi: w styczniu 7 000 zł, w lutym 7 200 zł, a w marcu 7 500 zł.

    

     

    

   3. Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników.

 •  

  Co znaczy, że mam na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci?

  • Jeżeli na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które:

   • nie ukończyły 18. roku życia,
   • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
   • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

   Ważne!

   Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

   • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
   • dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,
   • które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o wakacje kredytowe składasz na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.