Wniosek „Dobry Start” - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak złożyć wniosek „Dobry Start” w mBanku?

   • Przygotuj m.in. imię, nazwisko, PESEL - swoje i dziecka/ dzieci. Nazwę i adres szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać.
   • Zaloguj się do serwisu transakcyjnego mBanku i wypełnij wniosek o świadczenie.
   • Pobierz i zapisz w bezpiecznym miejscu kopię wniosku oraz potwierdzenie złożenia wniosku.
    Pamiętaj. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku. W późniejszym terminie będziesz mógł pobrać tylko potwierdzenie złożenia wniosku.
   • Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), które informuje, że bank przekazał wniosek do obsługi do ZUS
   • Sprawdź od razu, czy w UPO zgadzają się wszystkie Twoje dane.
   • Z chwilą, z którą na wskazany przez Ciebie we wniosku adres email otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), wszelkie pytania i obsługę wniosku "Dobry Start" przejmuje ZUS. W razie pytań o wniosek "Dobry Start" prosimy o kontakt bezpośrednio z ZUS
 •  

  Gdzie złożyć wniosek „Dobry Start”?

  • Wniosek możesz złożyć przez internet:

   • W serwisie transakcyjnym mBanku w zakładce: Finanse, Usługi, Nowa usługa ,
   • w portalu Platformy Usług Elektronicznych (zwanej dalej PUE ZUS)
   • w serwisie Emp@tia ,
   • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce.

    

   Pamiętaj. Wniosku „Dobry Start” nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

    

   Poprzez system teleinformatyczny banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej albo system teleinformatyczny PIU-Emp@tia, wnioski o świadczenie Dobry Start mogą składać wyłącznie rodzice (matka lub ojciec) dziecka w wieku 6-24, którzy posiadają obywatelstwo polskie i mają nadany numer PESEL Pozostałe osoby, które zgodnie z Rozporządzeniem mogą ubiegać się  o świadczenie Dobry Start, powinny taki wniosek złożyć bezpośrednio w ZUS na profilu w portalu Platformy Usług Elektronicznych (zwanej dalej PUE ZUS).

   Osobie, która złożyła wniosek poprzez system teleinformatyczny banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej albo system teleinformatyczny PIU-Emp@tia i nie posiada jeszcze profilu w portalu Platformy Usług Elektronicznych, ZUS założy taki profil w swoim systemie teleinformatycznym na podstawie danych zawartych we wniosku.

 •  

  Jestem klientem mBanku i mam dostęp do serwisu bankowości elektronicznej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku „Dobry Start”?

  • Jeśli otworzyłeś konto w mBanku potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie przez serwis bankowości elektronicznej mBanku.

   Tylko klient zidentyfikowany przez pracownika banku może złożyć wniosek w serwisie transakcyjnym. Udaj się do dowolnej placówki mBanku z dokumentem tożsamości. W oddziale zostanie zweryfikowana Twoja tożsamość, po czym będzie możliwe złożenie wniosku w serwisie transakcyjnym mBanku.

   Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z mLinią w celu wyjaśnienia sytuacji. Sposób otwarcia rachunku możesz potwierdzić dzwoniąc na mLinię.

 •  

  Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie? 

  • Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje ZUS po wcześniejszej analizie wniosku.

    

   Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku „Dobry start” w systemie bankowości elektronicznej mBanku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez ZUS. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu ZUS.

 •  

  Jak dane są przetwarzane przez bank w procesie składania wniosku „Dobry Start”?

  • Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku „Dobry Start” przez serwis bankowości elektronicznej. 
   Na podstawie danych z systemu banku potwierdza on tożsamość wnioskującego i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w mBanku, jakie klient może użyć do otrzymywania świadczenia z programu „Dobry Start”.

   Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie klient posiada w mBanku.

   Poza tożsamością wnioskującego, bank nie weryfikuje informacji, jakie wnioskujący podaje we wniosku „Dobry Start” Jeśli wnioskujący nie podał wystarczającej ilości informacji, będzie się kontaktował z nim ZUS.

   Osobie, która złożyła wniosek poprzez system teleinformatyczny banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej albo system teleinformatyczny PIU-Emp@tia i nie posiada jeszcze profilu w portalu Platformy Usług Elektronicznych, ZUS założy taki profil w swoim systemie teleinformatycznym na podstawie danych zawartych we wniosku.

 •  

  Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia? 

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start złożony wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 sierpnia, ZUS rozpatrzy i w przypadku przyznania świadczenia, wypłaci je nie później niż do dnia 30 września. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start złożony wraz z niezbędnymi dokumentami po dniu 31 sierpnia, ZUS rozpatrzy i w przypadku przyznania świadczenia, wypłaci je w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

   Przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji.

   Wypłata zostanie zrealizowana w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku krajowy numer rachunku bankowego

   Decyzja zostanie wydana w przypadku odmowy przyznania świadczenia Dobry Start, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start.

   Informacja o przyznaniu świadczenia lub odmowie przyznania świadczenia będzie znajdowała się na profilu PUE ZUS. Tam też, wnioskodawca może złożyć odwołanie od wydanej decyzji lub zmienić dane podane we wniosku.

 •  

  Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku „Dobry Start”?

  • Kopię pobranego wniosku „Dobry Start” możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku „Dobry Start” za pośrednictwem serwisu internetowego mBanku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem złożenia wniosku jest Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).


   W razie potrzeby skontaktuj się z ZUS.

 •  

  Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku „Dobry Start”?

  • mBank umożliwia złożenie wniosku „Dobry Start” i wysłanie go z serwisu bankowości elektronicznej do ZUS. Dowodem wysłania wniosku do ZUS jest UPO/UPP, które wnioskujący otrzymuje na adres e-mail podany we wniosku.

   Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku „Dobry Start” nie mają możliwości informowania o statusie wniosku. W razie pytań o wniosek „Dobry Start” prosimy o kontakt  z ZUS.

 •  

  Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek „Dobry Start”?

  • Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku „Dobry Start”, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku, co oznacza, że nie jest w stanie sprawdzić, czy popełniłeś błąd. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla Ci się w serwisie bankowości elektronicznej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku „Dobry Start”, ale nie jego poprawność. Jeśli wiesz że wypełniłeś błędnie wniosek Dobry Start skontaktuj się z ZUS.

   Jeżeli we wniosku nie podałeś wymaganych danych lub nie przedłożyłeś dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, wówczas ZUS wezwie Cię do uzupełnienia wniosku i wyznaczy termin na jego uzupełnienie. Uzupełnienie danych zrealizujesz poprzez profil PUE ZUS.