Czym jest program dofinansowania pobytu w żłobku

To dofinansowanie, które obniża opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Wsparcie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie będzie większe niż wysokość opłaty, którą rodzic wpłaca za pobyt dziecka w instytucji.
Dofinansowanie dostaną tylko te dzieci, na które nie został przyznany za ten sam okres rodzinny kapitał opiekuńczy.
Szczegółowe informacje o dofinansowaniu znajdziesz na stronie ZUS.

 

Wniosek złożysz od 1 kwietnia 2022 r.

 •  

  Komu przysługuje dofinansowanie

  • Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci, jeśli:

   • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym
   • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna
   • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

   Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

   • pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie
   • pierwszego dziecka w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)
   • drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i było wypłacone w łącznej przysługującej Ci wysokości


   Aby ZUS mógł przyznać Ci dofinansowanie, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Twoje dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do tego rejestru lub wykazu.
   Pamiętaj, aby przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.
   Nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które otrzymujesz RKO. Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.
   Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

 •  

  Ważne terminy

  • Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2022 r.

   Jeżeli wniosek o dofinansowanie złożysz do końca maja 2022 r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

   Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

    

 •  

  Jaka jest rola mBanku w tym procesie

   • umożliwiamy złożenie wniosku w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej
   • nie złożysz wniosku na mLinii ani w placówce
   • wypełniony wniosek przekazujemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
   • wniosek złożysz bezpłatnie
 •  

  Jaka jest rola ZUS w tym procesie

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedziany za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oraz jego wypłatę.
   Ważne.  Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, ZUS sprawdzi, czy masz już profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli nie, ZUS założy Ci taki profil. Możesz złożyć wniosek przez bank albo portal Emp@tia, jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka i masz numer PESEL. Jeśli nie spełniasz tych warunków, możesz złożyć wniosek przez PUE ZUS.

 •  

  Gdzie znajdziesz informację o przyznaniu dofinansowania

  • Informację o przyznaniu dofinansowania znajdziesz na Twoim profilu PUE ZUS w zakładce Dokumenty i wiadomości > Skrzynka odbiorcza. Otrzymasz ją także mailem na adres, który podasz we wniosku.
   Jeśli dofinansowanie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.
    
   Ważne. Na PUE ZUS znajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o dofinansowanie. Są to np. wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu dofinansowania, decyzja odmawiająca przyznania dofinansowania.
   Gdzie otrzymasz pomoc

 •  

  Gdzie otrzymasz pomoc

  • W sprawie dofinasowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna otrzymasz pomoc:

   • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00),
   • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub przez e-mail cot@zus.pl (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00),
   • we wszystkich placówkach ZUS,
   • podczas e-wizyty w ZUS.
 •  

  Zasady bezpieczeństwa

   • złożenie wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna jest bezpłatne (w mBanku nie poprosimy Cię o dodatkową opłatę)
   • wniosek uzupełnij samodzielnie
   • pamiętaj! nie musisz instalować na komputerze/telefonie żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania
   • aby wypełnić wniosek musisz zalogować się do serwisu transakcyjnego
   • na adres e-mail, który podasz we wniosku, dostaniesz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO)
     

   Pamiętaj. W mBanku nie prosimy Cię o podawanie jakichkolwiek danych mailem lub SMS-em. Dlatego zachowaj ostrożność w stosunku do maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych. Nie klikaj w linki, które kierują na strony internetowe banków (mogą przenosić na fałszywe strony).

   Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z bankowości elektronicznej.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak złożyć wniosek

  • Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie.

   Jeśli złożysz wniosek w banku albo przez portal Emp@tia, ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, dzięki któremu możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet.

   Jeżeli nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku. Na adres e-mail, który podasz we wniosku, otrzymasz potwierdzenie założenia profilu, a na numer telefonu – jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Wiadomość e-mail otrzymasz z adresu noreply@zus.pl. Hasło otrzymasz w SMS-ie z adresu „ZUS”.

   ZUS założy Ci profil na PUE ZUS, abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i dofinansowaniu oraz aby móc się z Tobą kontaktować.

 •  

  Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku

  • Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość otrzymasz z adresu noreply@zus.pl.  

   Informacja o tym, że złożyłeś wniosek o dofinansowanie, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Dofinansowanie do żłobka] –> [Szczegóły Twoich wniosków] po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

   Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, masz go w zakładce Dokumenty i wiadomości > Dokumenty wysłane.

 •  

  Jaka jest wysokość dofinansowania

  • Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do kwoty tej nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

   ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

 •  

  Gdzie znajdziesz informację o przyznaniu dofinasowania

  • Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informację o tym otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku. O dofinansowaniu na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

   Jeśli ZUS odmówi Ci dofinansowania, wyda decyzję. Decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

 •  

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.).

Nie masz konta w mBanku?

Nie masz jeszcze naszego konta, a chcesz skorzystać z możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ w mBanku? Otwórz konto online. Umowę podpiszesz u kuriera lub w wybranej placówce. 

 

 

Zobacz, co mamy dla Twojego dziecka

 

eKonto możliwości dla młodych powyżej 13 roku życia

 • 0 zł za konto, kartę i bankomaty w Polsce
 • aplikacja , w której dziecko samo sprawdzi stan konta i historię wydatków
 

eKonto Junior z kartą dla dzieci do 13 roku życia

 • konto od 13 do 24 lat z kartą, która wygląda tak jak chcesz
 • 0 zł za prowadzenie, kartę i bankomaty w Polsce i za granicą 
 

Ubezpieczenie NNW dla Twojego dziecka

 • ochrona na wypadek zdarzeń losowych np. złamań, urazów i oparzeń
 • dostęp do lekarzy i badań w razie choroby